Hållpunkter för lärande.

Författare
Björklund, C.
Källor
Åbo: Åbro Akademis förlag.
År
2007

Syfte

Den här studien handlar om barns möte med matematik inom förskoleverksamheten i Finland. Studien beskriver hur små barns matematiska inlärningsupplevelser skapas genom erfarenheter av matematik i vardagliga aktiviteter på förskolan, och hur de använder sin matematiska förståelse för att hantera sin omgivning.

Resultat

Undersökningen visar hur barn använder sin matematiska förståelse för att följa de sociala spelreglerna, för att beskriva sin omgivning och för att lösa problem. Studien illustrerar hur små barn upplever och diskuterar olika matematiska förståelseaspekter som dimensioner och proportioner, placering, omfattning, antal och ordningsföljd, och att detta framför allt görs genom jämförelser.

Design

Studien är etnografiskt utformad. En kvalitativ analys görs utifrån observationer av och videoinspelningar med 23 barn i åldern 13 till 45 månader. Arbetet sker utifrån en förståelse av barnet som kompetent aktör – som subjekt.

Referenser

Björklund, C. (2007). Hållpunkter för lärande. Åbo: Åbro Akademis förlag.

Uppdragsgivare

Svenska kulturfonden, Stiftelsen för Österbottens högskola