Förskolans pædagogiska praktik: ett verksamhetsperspektiv.

Författare
Ekström, K.
Källor
Umeå: Fakulteten för lärarutbildning, Umeå Universitet, Fakulteten för lärarutbildning.
År
2007

Syfte

Den här studien undersöker hur arbetslag i förskolan utformar och realiserar den pedagogiska praktiken, och hur förutsättningarna för verksamheten påverkar denna process.
I studien granskas vad arbetslagen gör och hur de förhåller sig till arbetet. Dessutom fokuserar studien på hur arbetslag i förskolan uppfattar ekonomiska, organisatoriska och läroplansrelaterade ändringar i realiseringen av den pedagogiska praktiken i förskolan, samt vilka andra arbetsvillkor som påverkar utformningen och genomförandet av den pedagogiska praktiken.

Resultat

Undersökningen visar att de dagliga rutinerna utformar och begränsar praktiken i förskolan. Arbetet fokuseras på omsorg. Barnens inflytande varierar, dels beroende på aktiviteternas innehåll, dels på

Design

Studien är en etnografisk studie. Det material som används är intervjuer och observationer på tre förskolor. Dessutom har dokumentanalys utförts på lokala måldokument.

Referenser

Ekström, K. (2007). Förskolans pædagogiska praktik: ett verksamhetsperspektiv. Umeå: Fakulteten för lärarutbildning, Umeå Universitet, Fakulteten för lärarutbildning.

Uppdragsgivare

Information saknas