Barns estetiska läroprocesser: atelierista i förskola och skola.

Författare
Häikiö, T.
Källor
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
År
2007

Syfte

Studiens syfte är att beskriva och analysera betydelsen av Reggio Emilias pedagogiska filosofi i svenska skolor och förskolor. Detta görs genom att undersöka barns estetiska läroprocesser i förskola och skola, och belysa förhållandet mellan barnens konstnärliga framställningsprocesser och deras generella läroprocesser.

Resultat

Undersökningen visar att de kreativa aktiviteterna i Reggio Emilias pedagogiska praktik kan understödja kognitiv, emotionell och social inlärning hos barn. Författaren konstaterar att Reggio Emilias fokus på estetiska läroprocesser fungerar väl i den skandinaviska skolan, och att denna pedagogik också kan stödja den demokratiska läroprocessen.

Design

Detta är en etnografisk studie. Studien beskriver arbetet på nio italienska förskolor, tre svenska förskolor, två svenska grundskolor och en finsk grundskola.

Referenser

Häikiö, T. (2007). Barns estetiska läroprocesser: atelierista i förskola och skola. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Uppdragsgivare

Information saknas