Omsorgsbegreppet och bilden av barnet.

Författare
Halldén, G.
Källor
I: Halldén, G. Den moderna barndomen och barns vardagsliv (S. 60-80). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
År
2007

Syfte

Denna studie fokuserar på begreppet omsorg och bilden av vad det vill säga att vara barn. Studien behandlar hur begreppet omsorg är relaterat till teorier om barn och barndom, framför allt i relation till uppfattningar om barnet som projekt och barnet som väsen. Omsorg behandlas i ett filosofiskt och feministiskt perspektiv.  

Resultat

Undersökningen visar på att omsorg och lärande är två termer som har skilts åt, och omsorg har setts som överordnat begreppet lärande. Omsorg, d.v.s. att sörja för någon, är inte detsamma som att kontrollera den andre. Omsorg karaktäriseras av respekt för den andre och strävan efter att förstå den andres behov. Omsorg innebär en form av acceptans av situationen eller den andre, i motsats till ett ”projektperspektiv” som fokuserar på förändringar. Slutsatsen av undersökningen är att förskolan inte enbart ska ses som en plats för barn som är på väg att börja skolan. Det är en plats där barn lever sina liv och skapar relationer till andra. Det är också en plats för lärande, men i högre grad en plats där barn leker och kopplar av och där de får omsorg.

Design

Undersökningen är en forskningssyntes.

Referenser

Halldén, G. (2007). Omsorgsbegreppet och bilden av barnet. I: Halldén, G. Den moderna barndomen och barns vardagsliv (S. 60-80). Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet