Småbarn i naturbarnehager om vinteren.

Författare
Sando, O.J.
Lysklett, O.B.
Källor
In I. Pareliussen, B.B. Moen, A. Reinertsen & T. Solhaug (red.), FoU i praksis 2012 conference proceedings (224-231). Trondheim: Akademika forlag.
År
2013

Syfte

Studien jämför naturförskolor (naturbarnehagene) med traditionella förskolor. Syftet är att undersöka vilket utbud som erbjuds barnen på vintern på de två olika typerna av institutioner. Här fokuserar man på faktorerna utomhustid, aktiviteter under utomhustiden samt utflykter. Därutöver undersöker man vad naturförskolor gör för att säkerställa att barnen får goda naturupplevelser.

Resultat

Studien visar att naturförskolorna i högre grad är flexibla och anpassar utomhusaktiviteterna efter barnens förmåga; de är bättre på att möta de utmaningar som det innebär att ha småbarn utomhus på vintern. Exempelvis är naturförskolorna bättre på att dela upp barngruppen så att de barn som fryser kan gå in. Naturförskolorna har också ute-inne-rum, där barnen kan behålla ytterkläderna på. Små barngrupper och hög pedagogtäthet är viktiga förutsättningar för att lyckas med att erbjuda små barn en meningsfull utomhusupplevelse.

Studien visar att det finns betydande skillnader mellan de erbjudanden som naturförskolan och den traditionella förskolan kan ge barnen, inte minst om man mäter utomhustid. Barn på naturförskolor är ute i genomsnitt 2,7 timmar per dag, medan barn på traditionella förskolor är ute i genomsnitt 0,6 timmar per dag. Likaledes finns en skillnad mellan frekvensen på utomhusaktiviteter som arrangeras av pedagogerna på de två olika typerna av institutioner; förekomsten av klättring, kälkåkning och skidåkning är större på naturförskolorna och de är oftare på utflykter.

Design

Datamaterialet baseras på schematiserade fältobservationer på småbarnsgrupper på fem norska integrerade förskolor – två naturförskolor och tre traditionella institutioner. Därutöver har man gjort intervjuer med pedagoger från de fem institutionerna, men i studien publiceras endast intervjumaterial från de två naturförskolorna. Datainsamlingen gjordes av fem pedagogikstuderande vintern 2011. Varje pedagogikstuderande samlar in data på en förskola. Genomsnittsåldern på barnen på de fem institutionerna är 23 månader.

Referenser

Sando, O.J. & Lysklett, O.B. (2013). Småbarn i naturbarnehager om vinteren. In I. Pareliussen, B.B. Moen, A. Reinertsen & T. Solhaug (red.), FoU i praksis 2012 conference proceedings (224-231). Trondheim: Akademika forlag.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning