“Child-to-Teacher Ratio and Day Care Teacher Sickness Absenteeism”.

Författare
Gørtz, M.
Andersson, M.
Källor
Health Economics, 23(12), 1430-1442.
År
2014

Syfte

Studien undersöker sambandet mellan arbetsbelastning (mätt utifrån personaltätheten) och sjukskrivning under korta och långa perioder bland förskollärare och barnskötare i Danmark.

Resultat

Forskarna ser den kvantitativa analysen som mest tillförlitlig och den visar att det inte finns något säkerställt samband mellan arbetsbelastning (mätt som personaltätheten på förskolorna i kommunen) och sjukskrivning. Det finns ett samband mellan ökad arbetsbelastning och korttidssjukskrivning för dem som arbetar med de yngsta barnen (0–2 år), men signifikansen är svag (10 procent). För dem som arbetar med de äldre barnen (3–5 år) finns inget samband.

 

De tre analysmetoderna visar inget generellt orsakssamband mellan arbetsbelastning och sjukskrivning. Men forskarnas slutsats är att även om många av analyserna inte visar på något samband finns det tecken som tyder på att det finns ett samband mellan arbetsbelastning och sjukskrivning perioden 2005–2006 för personalen i småbarnsgrupperna.

Design

Materialet består av statistik för samtliga förskollärare och barnskötare i Danmark under perioden 2002–2006. Statistiken kommer från Danmarks statistiks databas och i undersökningsgruppen ingår cirka 20 000 personer. För varje person finns uppgifter om arbetsplats, ålder, kön och sjukskrivningar.

 

Forskarna kompletterar statistiken med flera typer av information. Man mäter arbetsbelastning utifrån den personaltäthet som kommunen har beslutat om. Dessutom finns information om förskolorna, exempelvis barnens socioekonomiska bakgrund och åldern i barngrupperna (0–2 eller 3–5). För cirka 53 procent av personalen kan man se vilken sorts barngrupp de arbetar med och det är dessa personer som ingår i analysen.

 

Forskarna belyser orsakssambandet mellan arbetsbelastning och sjukskrivning med hjälp av olika kvantitativa analyser. Analyserna är uppdelade på kort och lång sjukskrivning och på barnens åldersgrupp.

 

Man börjar med enkel regression, fortsätter med regression och följer sedan enskilda individer under perioden. Slutligen belyser forskarna sambandet mellan arbetsbelastning och sjukskrivning med hjälp av en instrumentell variabel analys

 

Referenser

Gørtz, M. & Andersson, M. (2014). “Child-to-Teacher Ratio and Day Care Teacher Sickness Absenteeism”. Health Economics, 23(12), 1430-1442.

Uppdragsgivare

Danska Arbetsmiljöforskningsfonden.