“Correlates of objectively measured physical activity in Danish preschool children – The Odense Preschool Study (TOPS)”.

Författare
Olesen, L.G.
Källor
PhD Thesis, University of Southern Denmark, Odense.
År
2014

Syfte

Huvudsyftet med studien är att ta fram kriterier för fysisk aktivitet med me-delhög till hög intensitet för danska förskolebarn i åldern 5–6 år under en dag på förskolan (Moderate to Vigorous Intensity Physical Activity, MHFA). Mer specifikt undersöker man det här:
1.    Hur mycket varierar den fysiska aktiviteten och MHFA-nivåerna mellan förskolorna och är variationen kopplad till kön?
2.    Sambandet mellan kriterier fastställda på förhand utan hänsyn till bar-nen, miljön och personalen på förskolan, och barnens nivå på fysisk aktivitet med medelhög och hög intensitet.
3.    Sambandet mellan kriterier fastställda på förhand utan hänsyn till de-mografiska, biologiska, psykologiska, begåvningsmässiga och miljö-mässiga förhållanden och barnens nivå på fysisk aktivitet med medel-hög och hög intensitet under en dag. Man skiljer på vardag och helg.

Resultat

Vilken förskola barnen gick på kunde förklara 19 procent av variationen i fysisk aktivitet och 8 procent av variationen i fysisk aktivitet med medelhög och hög intensitet. Könsskillnaderna var stora. För flickor påverkade vilken förskola de gick på 42 respektive 27 procent av variationen och för pojkar 6 respektive 4 procent.

Utav 37 faktorer som kunde ha samband med barnens nivå av fysisk aktivitet med medelhög och hög intensitet fann man ett positivt samband för dessa: koordinationsförmåga, förskolans placering i förhållande till lekplatsen, kön (pojke), andel av tiden på eftermiddagen som barnet är på förskolan och förskolans inomhusyta (m2 per barn). Följande faktorer hade ett negativt samband med fysisk aktivitet med medelhög och hög intensitet: förtidig födsel, gott om träd och andra växter på lekplatsen och regniga dagar. Betydelsen av förskolornas sportutrustning, deras placering på markytan och deras utomhusyta (m2) var nästan statistiskt säkerställd (p-värde <0,10).

Utav 39 faktorer som undersöktes separat för flickor och pojkar fann man flera som hade ett statistiskt säkerställt samband med fysisk aktivitet med medelhög och hög intensitet under förskoledagen. För både flickor och pojkar fanns det ett samband för koordinationsförmåga och föräldrarnas uppgift om vad barnen tyckte om att leka, medan lediga dagar och dagar med regn gav en lägre nivå av fysisk aktivitet med medelhög och hög intensitet. För pojkar fanns ett samband mellan hög nivå och att förskolan låg utanför en storstad och hade en stor lekplats. För flickor fanns ett samband mellan hög nivå och ålder och att förskolan hade stor inomhusyta. Flickornas nivå av fysisk aktivitet med medelhög och hög intensitet var lägre på lediga dagar än när de var på förskolan.

Andelen barn med övervikt (9 procent) och fetma (2 procent) var samma som i andra undersökningar av danska barn. Utifrån skalorna för testen fick barnen bra resultat i test där man kastar och fångar (MABC-2), men sämre i koordinationstesten (KTK). Barnen var mest fysiskt aktiva på vardagar i förskolan och på sena eftermiddagar och kvällar på helgen, tvärt emot vad som rapporteras från andra länder. Pojkarna var mer aktiva än flickorna på förmiddagarna på förskolan. De minst aktiva barnen hade i huvudsak samma aktivitetsmönster under dagen som de aktiva barnen. Men det fanns en tydlig skillnad i att de minst aktiva barnen sänkte sin nivå mer på vardagseftermiddagarna och helgerna än de aktivare barnen.


Design

Studien är baserad på material från ett projekt på förskolor i Odense (The Odense Preschool Study, TOPS). I projektet deltog 607 barn i åldern 5–6 (födda 2003), deras föräldrar och personalen på 43 slumpmässigt utvalda förskolor. Inför urvalet delades samtliga förskolor in i grupper utifrån ort (stad eller land), socioekonomisk status och inomhusyta för att urvalet skulle bli representativt. Barnens aktivitetsmönster och hur stor del av tiden de ägnade sig åt fysisk aktivitet med medelhög och hög intensitet mättes med Actigraph GT1M/GT3X under maj–juni 2009. Materialet samlades in genom mätningar, observationer och enkäter. De statistiska sambanden analyserades med blandade flernivåmodeller där förskolan och de enskilda barnen var olika nivåer.

Referenser

Olesen, L.G. (2014). “Correlates of objectively measured physical activity in Danish preschool children – The Odense Preschool Study (TOPS)”. PhD Thesis, University of Southern Denmark, Odense.

Uppdragsgivare

University of Southern Denmark (Syddanska universitetet), Trygfonden foundation (Trygfonden), Social Educators och Danish Union of Early Childhood and Youth Educators (BUPL).