“A strengthened teaching mission in preschool: teachers’ experiences, beliefs and strategies”.

Författare
Westman, S.
Bergmark, U.
Källor
International Journal of Early Years Education, 22(1), 73-88.
År
2014

Syfte

Studien undersöker hur svenska förskollärare uppfattar det ökade kravet på undervisning, och särskilt hur de arbetar med naturvetenskapliga undersökningar. Undersökningen gäller också hur förskollärarna arbetar med barnens färdigheter inom läroplanens fokusområden språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Resultat

Förskollärarna arbetar med naturvetenskapliga undersökningar på flera sätt, och man menar att det är viktigt att få med barnens kroppsliga och känslomässiga relation till omgivningen. Man satsar på en kombination av naturvetenskaplig faktakunskap och naturvetenskap som undersökning, då man lägger vikt vid demokrati, estetik, experiment och reflektion.

 

Studien visar också att förskollärarnas strategi för att klara av det ökade utbildningskravet är att vara mycket uppmärksamma på barnens förhållande till de fenomen man undersöker. Genom att kombinera undersökningar och naturvetenskap med kunskapsområden och undervisningsmetoder som man är bekant med kan förskollärarna stärka sitt arbete med naturvetenskap.

 

Design

Materialet består av individuella intervjuer och gruppintervjuer med tio förskollärare från två förskolor. Förskollärarna har anmält sig för att delta i studien. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan analyseras utifrån ett fenomenologiskt perspektiv med fokus på förskollärarnas erfarenheter.

 

Först letade författaren efter fraser och ord i texten som beskriver hur förskollärarna arbetar med naturupplevelser för barnen, och sorterade dem sedan i teman. Sedan presenterade författaren teman för förskollärarna som fick bidra med sina egna erfarenheter kring dessa teman.

Referenser

Westman, S. & Bergmark, U. (2014). “A strengthened teaching mission in preschool: teachers’ experiences, beliefs and strategies”. International Journal of Early Years Education, 22(1), 73-88.

Uppdragsgivare

Information saknas