“Preschool – an arena for children’s learning of social and cognitive knowledge”.

Författare
Williams, P.
Sheridan, S.
Sandberg, A.
Källor
Early Years: An International Research Journal, 34(3), 226-240
År
2014

Syfte

Studien undersöker hur svenska förskollärare uppfattar barnens lärande i förhållande till målen i läroplanen. Frågan är vilka aspekter förskollärarna tycker är centrala för lärandet på förskolan

Resultat

Förskollärarna ser den sociala förmågan som fundamentet för barnens lärande i förskolan. Förskollärarna beskriver i intervjuerna hur förskolan kan vara en lärandemiljö där barnen tränar sin sociala förmåga genom att samarbeta med barn och vuxna. Förskollärarna framhåller också att social förmåga och faktakunskaper följs åt i barnens samarbete och lärande.

 

Svaren ligger i linje med Sheridans forskning där man skiljer mellan förskollärare som arbetar socialpedagogiskt och förskollärare som är mer inriktade på kunskaper och lärande. Sheridans m.fl. studie (2011) visar att de socialpedagogiskt inriktade förskollärarna satsar mer på social förmåga och lek medan de kunskapsinriktade förskollärarna tycker att det är viktigt att barnen lär sig matematik och vetenskap. Författaren till den här studien ser samma skillnad i förskollärarnas syn på lärande, men samtidigt är förskollärarna angelägna att skapa en miljö som har utrymme för båda perspektiven.

 

Förskollärarna menar att barnen behöver få självtillit så att de kan lyssna och respektera andra människor och deras uppfattningar för att kunna utveckla sin sociala förmåga. Man menar att barnen lär sig att leka och lösa problem genom att samarbeta. De intervjuade förskollärarna anser att det är viktigt att utbildningen i matematik och i att läsa och skriva kombineras med att barnen lär sig lyssna, förstå och hantera andras uppfattning och intressen, alltså social förmåga.

Design

Materialet är intervjuer med förskollärare från 15 förskolor i Stockholm och Göteborg och 15 i Mälardalen. Förskolecheferna fick välja ut en förskollärare från förskolan till intervjun, de utvalda är 29 kvinnor och en man och de har arbetat olika länge.

 

Studien anlägger ett perspektiv på lärandemiljöer som ett sammansatt fenomen. Lärandemiljöerna innebär ett utbyte mellan samhälleliga och utbildningsmässiga mål för förskolan, pedagogiska ansatser och barns lärande och utveckling. Perspektivet bygger på Urie Bronfenbrenners ekologiska systemteori.

Referenser

Williams, P., Sheridan, S. & Sandberg, A. (2014). “Preschool – an arena for children’s learning of social and cognitive knowledge”. Early Years: An International Research Journal, 34(3), 226-240

Uppdragsgivare

Information saknas