”Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll”.

Författare
Arvidson, C.
Källor
Akademisk avhandling i Pedagogik, Avdelningen för utbildningsvetenskap. Härnösand: Mittuniversitetet.
År
2014

Syfte

Avhandlingen beskriver och analyserar hur genuspedagoger använder begreppen makt och kontroll i arbetet för att etablera jämställda könsroller på svenska förskolor och skolor. Genuspedagogerna är förskollärare och lärare som har gått en utbildning om konstruktionen av socialt kön, och om forskning och pedagogik på området. Tanken med utbildningen är att genuspedagogerna ska vara resurspersoner i arbetet för jämställdhet mellan könen på förskolor och skolor

Resultat

Studien visar att de flesta genuspedagogerna har kunnat påverka jämställdhetsarbetet på förskolorna och skolorna. Genuspedagogerna kan påverka när de får uppgiften att medverka i förändringen, men maktrelationer och könsmönster på många nivåer har betydelse för genuspedagogernas möjlighet att påverka. Det framgår av genuspedagogernas beskrivningar av motstånd och utmaningar de möter i sitt arbete. Man ser det som en följd av olikheter i synen på kön mellan genuspedagogen och omgivningen.

 

Om jämställdhet mellan könen inte betraktas som något viktigt minskar genuspedagogernas inflytande. Enligt intervjuerna resulterar en sådan inställning i att uppdragen blir korta och att jämställdhet inte uppfattas som något centralt för verksamheten. Jämställdhetsarbetet är ofta kortsiktigt på förskolor och skolor och genuspedagogerna uppfattar det som mycket krävande.

 

Design

Materialet består av observationer från en kurs om genus för förskollärare och intervjuer med 14 deltagare. Intervjuerna presenteras som berättelser som genuspedagogen och intervjuaren skapar tillsammans. Materialet samlades in mellan 2007 och 2011.

Referenser

Arvidson, C. (2014): ”Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll”. Akademisk avhandling i Pedagogik, Avdelningen för utbildningsvetenskap. Härnösand: Mittuniversitetet.

Uppdragsgivare

Information saknas