Demokratiuppdrag i förskolan.

Författare
Ribaeus, K.
Källor
Doktorsavhandling, Karlstad: Karlstad Universitet.
År
2014

Syfte

Studien är en avhandling som undersöker förskolans demokratiska fostran som den kommer till uttryck i vad personalen säger och gör och hur barnen beter sig. Syftet är att ta reda på hur förskolan arbetar med demokrati och vilken sorts demokratiska subjekt förskollärarna skapar.

Resultat

En slutsats är att förskollärare tycker att det är svårt att tillämpa demokrati i arbetet, trots att de tycker att demokrati är viktigt. Barnens inflytande är ett mål i förskollärarnas planering men de tycker inte att de uppnår det och att demokrati får tillräcklig plats i pedagogiken.

 

Men trots det visar studien att förskollärarna arbetar med målet om barnens deltagande och inflytande på förskolan till synes omedvetet. I det dagliga arbetet drar de in barnen i beslutsfattande och engagerar dem i aktiviteterna. Studien visar också på en förändring i demokratiarbetet från att vara inriktat på gruppen till att i stället ha det enskilda barnet som mål.

 

Barnen tar till vara de möjligheter till inflytande som de får men de skapar också sina egna möjligheter genom att komma med idéer om vad de ska göra på förskolan.

 

 

Design

Materialet är observationer av förskollärarnas planeringsmöten och deras arbete med barnen, det samlades in på en förskola under fältarbete mellan 2008 och 2010. Fem förskollärare och 20 barn i åldern 3–6 år deltog. Observationerna är dokumenterade i fältnoter och det finns gruppintervjuer med förskollärare. Dessutom dokument som förskolans verksamhetsplaner och utvärderingar.

 

I analysen använder författaren Biestas demokratibegrepp och uppfattning om förhållandet mellan demokrati och utbildning, och Lindes teori om institutioners sätt att fungera. Hen refererar också till studier om demokrati i skolor och förskolor med fokus på barns deltagande.

Referenser

Ribaeus, K. (2014): ”Demokratiuppdrag i förskolan”. Doktorsavhandling, Karlstad: Karlstad Universitet.

Uppdragsgivare

Information saknas