”Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprosess”.

Författare
Børhaug, K.
Lotsberg, D.
Källor
Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 7(13), 1-17.
År
2014

Syfte

Huvudsyftet med studien är att undersöka i vilken mån förskollärare deltar i ledningen av förskolor. Förskollärarna i undersökningen arbetade på avdelningar med barngrupper på mellan 9 och 18 barn där också ytterligare 2–3 personer arbetade.

 

Förskolechefen har det övergripande ansvaret för pedagogiken, administrationen och personalen. Det ligger därför nära till hands att undersöka om inte förskollärarna skulle kunna bidra mer till ledningen av förskolan. Studien försöker besvara två frågor:

  1. Hur mycket deltar förskollärarna i ledningen tillsammans med förskolechefen?
  2. Hur stort utrymme har förskollärarna fått att delta i ledningen av förskolan?

Resultat

Resultaten visar att förskollärarna deltar i att ta fram övergripande mål för förskolan, och i planeringen för att uppnå dessa mål. De deltar också i personalrekryteringen och i den övergripande pedagogiska planeringen. Men förskollärarna ser sin del i ledningen i första hand som kopplad till ansvaret för att den egna avdelningen ska fungera med bemanning och pedagogik.

 

Det finns heller inte mycket som tyder på att förskolechefen drar in förskollärarna i den övergripande ledningen av förskolan. I ledningsstrukturen befinner sig förskollärarna långt från den översta ledningen men de har å andra sidan stort ansvar för sin egen avdelning.

 

Förskollärarna anser alltså att chefen har tilldelat dem beslutsrätt och ett stort ansvar. Det gäller bl.a. att leda det dagliga arbetet så att det får kontinuitet och har utrymme för pedagogik. Förskolans kärnverksamhet är till stor förskollärarnas ansvar. Det innebär ansvar för pedagogiken inom de ramar förskolan har satt upp, med planering, utveckling av barnens språk, motorik och sociala förmåga.

 

Design

Materialet samlades in 2008 genom intervjuer med 18 förskollärare från tio förskolor. I intervjuerna användes ett schema med frågor om förskollärarens dagliga arbete som chef för avdelningen.

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan analyseras under flera genomläsningar. Innehållet kodades utifrån fyra ledningsfunktioner:

  • pedagogisk ledning
  • administration
  • personalansvar
  • ansvar för den yttre miljön.

Analysen gäller om det finns exempel på att förskollärarna har blivit tilldelade ett självständigt ledningsansvar och om de har deltagit i beslut som gäller hela förskolan.

Referenser

Børhaug, K. & Lotsberg, D. (2014): ”Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprosess”. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 7(13), 1-17.

Uppdragsgivare

Norges forskningsråd.