“Early Childhood Educational and Care Institutions as Learning organizations”.

Författare
Vannebo, B.
Gotvassli, K.
Källor
Journal of Early Childhood Education Research, 3(1), 27-50.
År
2014

Syfte

I Norge finns förväntningar om att förskolorna ska utveckla sig till lärande organisationer. Studien undersöker hur förskolecheferna uppfattar begreppet lärande organisation, och hur de skulle beskriva en förskola som är en lärande organisation. Dessutom undersöker studien hur förskolecheferna i praktiken gör när de ska omvandla förskolan till en lärande organisation.

Resultat

Förskolecheferna tolkar begreppet lärande organisation mycket olika. De flesta ser den lärande organisationen som en organisation som lär barnen saker, och bortser från att det lika mycket handlar om att personalen lär sig.

 

Trots att förskolecheferna har oklara begrepp om vad en lärande organisation är har de ändå utvecklat en praxis med tillämpning av viktiga aspekter av en lärande organisation. Ett exempel är uppmärksamhet på sambandet mellan sociokulturella faktorer och lärande, men cheferna tänker nästan bara på barnens lärande.

 

Förskolecheferna har svårt att tänka sig den lärande organisationen som en metod för att utveckla hela organisationen. Slutsatsen är att det är en stor utmaning att införa den lärande organisationen i förskolan, och att det är lång väg kvar.

Design

Materialet består av tio djupintervjuer med förskolechefer i Nord-Tröndelag, från en stad och en landsbygdskommun. De intervjuade kommer från sex kommunala förskolor och fyra privata, storleken varierar från 20 till 100 barn.

 

Analysen är baserad på ett stegvis deduktivt tillvägagångssätt som förflyttar sig från rådata till begrepp och teorier. I analysen och kodningen har man i möjligaste mån försökt vara teorineutral.

Referenser

Vannebo, B. & Gotvassli, K. (2014). “Early Childhood Educational and Care Institutions as Learning organizations”. Journal of Early Childhood Education Research, 3(1), 27-50.

Uppdragsgivare

Information saknas