“Doing, knowing, caring and feeling: exploring relations between nature-oriented teaching and preschool children’s learning”.

Författare
Klaar, S.
Öhman, J.
Källor
International Journal of Early Childhood, 22(1), 37-58.
År
2014

Syfte

Studien undersöker hur svenska förskollärare arbetar med lärande inom naturteman. Ett syfte är att tydliggöra relationen mellan undervisning och omsorg genom att visa hur förskollärarna arbetar med lärande och hur barnens läroprocesser går till på förskolan.

Resultat

Lärandet inom naturämnen är sammanflätat med omsorgen på förskolan. Det pedagogiska arbetet med naturteman ingår i vardagens aktiviteter och är inte en särskilt planerad insats. Förskollärarna leder barnens lärandeprocesser utifrån situationer och erfarenheter som uppstår i vardagen. Exempelvis hjälper de ett barn förstå hur man tar sig upp och ner för en backe genom att fråga barnet hur det går för honom.

Design

Materialet består av 16 timmars videoinspelningar av barns utelek under 22 dagar. Barnen är 1–3 år. Förskollärarna är med i filmerna när de hjälper barnen eller samarbetar med dem i spontana eller planerade aktiviteter. Uteleken valdes för att den är en vanlig lärandesituation i förskolan. För att illustrera olika aktiviteters platser, redskap, deltagare och struktur valde författaren ut fyra situationer. I två fall är det aktiviteter som förskolläraren har planerat och i två fall är det spontana aktiviteter som barnen tar initiativ till, den ena på en utflykt och den andra på förskolans lekplats. Filmerna från situationerna är transkriberade och de analyseras med hjälp av John Deweys pragmatiska metoder. Den ena, Epistemological Move Analysis, har fokus på förskollärarnas handledning i lärandesituationerna, och den andra, Substantive Learning Quality Analysis, är inriktad på olika typer av lärande i relationen mellan förskolläraren och barnet.

Referenser

Klaar, S. & Öhman, J. (2014). “Doing, knowing, caring and feeling: exploring relations between nature-oriented teaching and preschool children’s learning”. International Journal of Early Childhood, 22(1), 37-58.

Uppdragsgivare

Information saknas