Yrkesroller i förskolan: En utvärderingsstudie av en fortbildning initierad av Kommunal och Lärarförbundet.

Författare
Gustafsson, K.; Mellgren, E.
Källor
Göteborg: Göteborgs Universitet.
År
2008

Syfte

Studien är en utvärdering som undersöker införandet av en regeringsproposition om omorganisation av förskolans verksamhet. Mot bakgrund av pedagogers deltagande i en workshop om propositionen fokuserar studien på tre områden: 1) ansvarsfördelningen inom arbetsgruppen, 2) förskolans uppdrag och kvalitet, 3) upplevelsen av deltagandet i workshopen.

Resultat

I rapporten framkommer en bild av hur kommuner, pedagoger och rektorer under workshopen
reagerar på regeringspropositionen, men också av hur svårt det var att flytta diskussionen till de enskilda
institutionerna, eftersom rektorerna inte är redo för diskussionen. Författarna föreslår ett aktionsforskningsprojekt som uppföljning av den kunskapsbildning som har inletts på förskolorna efter deltagandet i workshopen.

Design

Studien är en fallstudie. Datainsamlingen genomfördes i form av semistrukturerade fokusgruppintervjuer med 75 informanter från tre utvalda kommuner i Sverige. Informantgruppen utgörs av 31 pedagoger med 2–25 års erfarenhet, 35 förskollärare med 1–28 års erfarenhet samt 9 rektorer.

Referenser

Gustafsson, K.; Mellgren, E. (2008). Yrkesroller i förskolan: En utvärderingsstudie av en fortbildning initierad av Kommunal och Lärarförbundet. Göteborg: Göteborgs Universitet.

Uppdragsgivare

Information saknas