Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier.

Författare
Jensen, M.
Källor
Göteborg: Göteborgs Universitet.
År
2008

Syfte

Studien fokuserar på vilka kognitiva färdigheter ett barn måste bemästra för att kunna leka. Den övergripande forskningsfrågan för studien handlar om sambandet mellan de kognitiva färdigheterna hos barn i åldern 2–5 år och deras deltagande i lekar.

Resultat

Lek är en mycket komplicerad domän där vardagens regler och lagar kan åsidosättas. Det är komplicerat att navigera i leken, men barn navigerar efter flera olika leksignaler i form av ljud, leenden och skratt, lekobjekt, antalet aktörer med mera. En jämförelse av grupperna av treåriga respektive femåriga barn visar att femåringarna har nått en kognitiv nivå där de både kan utföra och känna igen lekar med hög redundans, och därmed går in i leken med en högre grad av kognitiv förståelse än de yngre barnen. Dessutom visar studien att fyraåringar förstår lekreglerna bättre än treåringar.

Design

Undersökningen har utformats som en etnografisk aktionsforskningsstudie. Data har samlats in från fyra förskolor och omfattar data från experimentella tester, observationer och videoinspelningar som gjorts i grupper med totalt 45 barn i åldern 2–5 år (varav två tredjedelar pojkar och en tredjedel flickor). Grupperna har satts samman så att de varierar med avseende på såväl barnens ålder som variabler som anses betydelsefulla vid lek.

Referenser

Jensen, M. (2008). Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier. Göteborg: Göteborgs Universitet.

Uppdragsgivare

Undersökningen är finansierad av Göteborgs Universitet.