Rett til en barnehageplass – med krav til god kvalitet? En evaluering av Ski kommunes helhetlige strategi for full barnehagedekning.

Författare
Pettersvold, M.; Aagre, W.
Källor
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, Avdeling for lærerutdanning.
År
2008

Syfte

Den norska kommunen Ski har utvecklat en helhetsorienterad strategi för att kunna erbjuda förskoleplats till alla som behöver det,
där såväl kvantitet som kvalitet och kostnadseffektivitet är centrala principer. Förändringen omfattar ändrade barngruppstorlekar, organisering i fasta smågrupper, en stärkt pedagogroll, större ansvar för barnskötare samt systematiserat erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Den ändrade normeringen på förskolan innebar att man gick från att vara tre vuxna i en barngrupp med 18 barn till att vara fyra vuxna i en grupp med 27 barn, medan man på daghemmet gick från att vara tre vuxna i en barngrupp med 9 barn till att vara fyra vuxna i en grupp med 14 barn. Projektet är deskriptivt och syftar till att utvärdera den här insatsen i kommunen.
Utvärderingen fokuserar på:
1) Modellens viktigaste element, 2) Relationen mellan den kommunala ledningen och ledningen på den enskilda förskolan, 3) Identifikation av de centrala förändringarna i den nya modellen, 4) Förändringar i den pedagogiska personalens roller i den nya modellen, 5) Förändringar i den icke-pedagogiska personalens roller i den nya modellen, 6) Relationer mellan den fysiska miljön och det pedagogiska arbetet.

Resultat

Resultaten visar att kommunens modell har en god pedagogisk potential och att kombinationen av små barngrupper med tillhörande utbildade pedagoger som en del av större grupper är framgångsrik. Modellen gör att arbetet på förskolorna blir mindre sårbart för sjukdom hos personalen. Tvärgående samarbete, pedagogisk ledning och goda fysiska förutsättningar såväl inomhus som utomhus är avgörande för att modellen ska fungera och för att kvaliteten ska kunna behållas efter normeringsändringen. Andra kommuner som överväger att börja använda modellen bör därför först göra en grundlig granskning av den utifrån sin specifika lokala situation.

Design

Undersökningen har genomförts som en attityd- och åsiktsundersökning bland aktörerna, samt som analys av skriftliga kommunala dokument. I undersökningen ingår tre förskolor i kommunen.
Kvalitativa, personliga intervjuer har genomförts med personer i ledningen. Dessutom har fokusgruppintervjuer och observationer gjorts. Dessutom hölls ett kvällsseminarium med
ledningen.

Referenser

Pettersvold, M.; Aagre, W. (2008). Rett til en barnehageplass – med krav til god kvalitet? En evaluering av Ski kommunes helhetlige strategi for full barnehagedekning. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, Avdeling for lærerutdanning.

Uppdragsgivare

Projektet är finansierat av kommunen Ski i Norge.