”Guided participation and communicationpractices in multilingual toddler groups”.

Författare
Kultti A.,
Samuelsson, I. P.
Källor
I: Harrison, L. J., & Sumsion, J. Lived Spaces of Infant-Toddler Education and Care – Exploring Diverse Perspectives on Theory, Research and Practice, Springer: Dordrecht.
År
2014

Syfte

Studien undersöker hur organiseringen av förskolans dagliga aktiviteter påverkar flerspråkiga barns möjligheter att använda svenska. Fokus ligger på barn i åldern 1–3 år. Studiens frågor är

  1. i vilken typ av aktiviteter kommunicerar barnen?
  2. hur styr och deltar förskollärarna i dessa aktiviteter?

Resultat

Barnen får olika möjligheter att lära sig språket och kommunicera genom aktiviteterna. Aktiviteterna och möjligheterna är olika i de olika gruppsammansättningarna, det beror exempelvis på gruppens storlek och förskollärarens styrning.

 

Artikeln beskriver tre sätt som kommunikationen mellan barnen och mellan barn och vuxna kan bidra till språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Det första exemplet är en aktivitet i en stor grupp med stark styrning av förskolläraren. Här får barnen lära sig svenska ord och begrepp, förskolläraren frågar barnen om ord och förklarar dem i deras sammanhang (utifrån en sångtext).

 

I den mindre gruppen pratar några barn och en förskollärare i samband med att de äter. Förskolläraren styr inte lika mycket men eftersom hen finns med i situationen får barnen möjlighet att träna svenska. Barnen pratar med varandra och förskolläraren frågar och ber dem förklara, det ger förskolläraren möjlighet att föra in nya begrepp.

 

I den tredje situationen är det tre barn med bosniska som modersmål som talar med varandra på en blandning av svenska och bosniska. De använder en svensk sång som man brukar sjunga på förskolan som gemensam resurs i samtalet. I den här situationen introduceras inte nya ord och begrepp.

 

Exemplen visar hur förskolans aktiviteter hjälper flerspråkiga barn att utveckla svenska. Aktiviteterna bidrar på olika sätt, men gemensamma aktiviteter som sång, måltider och lek är avgörande för lärandet.

Design

Studiens material är videoinspelningar från åtta förskolor, sex med barn i åldern 1–3 och två med barn i åldern 1–5. Barnen talade andra språk än svenska hemma, exempelvis bosniska, bulgariska, engelska, finska, kurdiska, persiska och tyska. Artikeln är baserad på observationer från tre av förskolorna och författarna följer tre barn för att kunna beskriva kommunikationssituationer med möjlighet till lärande.

 

Inspelningarna visar situationer där barnen pratar med sina kamrater och med förskollärare. Artikeln beskriver tre typer av aktiviteter:

  • en förskollärare styr en stor grupp barn
  • en liten grupp barn samtalar tillsammans med en förskollärare
  • tre barn pratar med varandra.

 

Författarna använder att sociologiskt perspektiv för att beskriva samspelet mellan barn och mellan barn och vuxna.

Referenser

Kultti A., & Samuelsson, I. P. (2014). ”Guided participation and communication practices in multilingual toddler groups”. I: Harrison, L. J., & Sumsion, J. Lived Spaces of Infant-Toddler Education and Care – Exploring Diverse Perspectives on Theory, Research and Practice, Springer: Dordrecht.

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet.