Correlates of objectively measured physical activity in 5-6 year-old preschool children.

Författare
Olesen, L.G.
Kristensen, P.L.
Korsholm, L.
Koch, A.B.
Froberg, K.
Källor
Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 55(5), 513-526.
År
2015

Syfte

Studien undersöker samband mellan kön och fysisk aktivitet hos barn i förskolan.  Dessutom undersöks om det finns samband mellan hur fysiskt aktvia föräldrarna är och barnens aktivitetsnivå och om demografiska, biologiska, psykosociala, beteendemässiga och miljömässiga förhållanden påverkar. Studien undersökte också skillnader i barnens aktivitetsnivå på vardagar och helger.

Resultat

Pojkar är mer fysiskt aktiva än flickor och det finns ett samband mellan barnens aktivitetsnivå och vädret. Regniga dagar är både flickors och pojkars aktivitet lägre. Regn på helgen påverkar flickornas aktivitet mer än pojkarnas. Dessutom påverkas flickornas aktivitet mer av förskolan än pojkarnas. Det finns inget samband mellan barnens aktivitetsnivå och antalet syskon och dessas ålder. Syskonens kön har man inte räknat med så där kan det finnas en skillnad. Något samband finns inte mellan aktivitetsnivån och barnets psykosociala hälsa. Författarna finner inte heller något samband mellan hur länge barnen är aktiva och föräldrarnas funktion som förebilder som inspirerar till fysisk aktivitet.

Design

Materialet är svar på en enkät till föräldrarna till 174 pojkar och 177 flickor i 5–6-årsåldern från 40 representativt utvalda förskolor i en dansk kommun. Frågorna gällde barnets hälsa, trivsel, boendeförhållanden och intressen, samt föräldrarnas fysiska aktivitetsnivå, utbildning, yrke, ekonomi och hälsa. Dessutom ingår uppgifter om föräldrarnas utbildningsnivå från Danmarks Statistik. Man har också mätt barnens fysiska aktivitet på vardagar med hjälp av rörelsedetektorer som registrerar rörelser och intensitet, och genomfört motoriska undersökningar med Kiphard-Schilling-body-coordination-test (KTK).

Referenser

Olesen, L.G., Kristensen, P.L., Korsholm, L., Koch, A.B. & Froberg, K., (2015). Correlates of objectively measured physical activity in 5-6 year-old preschool children. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 55(5), 513-526.

Uppdragsgivare

Trygfonden och Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund.