Kindergarten practitioners’ experience of promoting children’s involvement in and enjoyment of physically active play: Does the contagion of physical energy affect physically active play?

Författare
Bjørgen, K.
Svendsen, B.
Källor
Contemporary Issues in Early Childhood 16(3), 257-271.
År
2015

Syfte

Studien undersöker vad som påverkar barns motivation för och deltagande i fysiskt aktiva lekar(physically active play). Författarnas överordnade frågeställning handlar om hur förskolepersonalen(kindergarten practitioners) uppfattar att de påverkar barnens deltagande i fysisk utomhuslek. Dessutom vill man ta reda på hur personalen menar att man främjar utomhusleken och vad som gör att barnen vill leka och deltar i fysiskt aktiva lekar.

Resultat

Resultatet redovisas i sex teman kopplade till frågorna om hur man menar att man främjar utomhusleken och vad som gör att barnen vill leka fysiskt aktiva lekar. Personalen främjar barns deltagande i fysisk utomhuslek genom att

  1. vara en förebilder
  2. stödja och ge återkoppling
  3. få den fysiska leken att smitta av sig på fler barn.

Att vara en förebild innebär både att stödja och underlätta och att agera som föredöme som barnen kan följa. På så sätt kan personalen beteende och inställning främja barnens fysiska lek. Personalen betonar att barnen behöver mycket bekräftelse av sina känslor och handlingar. Det är nödvändigt att anpassa leken till varje barns behov och utvecklingsnivå. Författarna menar att återkopplingen är fundamental för att barnen ska tycka att det är roligt, vilket främjar leken. Personalens inställning till fysisk aktivitet och hur man uttrycker rörelseglädje kan också vara centralt för hur barnens uppfattning av fysisk aktivitet utvecklas,. Att visa energi, vitalitet och kroppsliga uttryck är ett sätt att få barnen intresserade av fysisk lek.

 

Tre faktorer som främjar fysiskt aktiv utomhuslek är

  1. en känsla av frihet och att man behärskar situationen
  2. gemenskap
  3. glädjen av att dela fysiska upplevelser.

 

Flera i personalen nämner att utflykter skapar entusiasm, motivation och glädje eftersom de ger dem mer frihet i arbetet och möjligheter till närmare kontakter med barnen (jämfört med att bara vara på förskolans egna utomhusområde). Det upplevs som meningsfullt att vara en del av barnens aktiviteter. Att promenera tillsammans i naturen ger en annan närhet mellan barn och vuxna än vad man uppnår på förskolan. Det är centralt att dela upplevelser och att samtidigt vara fysiskt aktiv. Personalen menar att barnen blir mer nyfikna i naturen och får fler utmaningar och överraskningar vilket stärker relationerna mellan barnen och mellan barnen och de vuxna. Barnens nyfikenhet motiverar också personalen som i sin tur stimulerar barnen ytterligare. Man får gemensamma upplevelser och barnen får tillfälle att lära sig nya saker.

 

Författarna betonar personalens funktion som förebild, medvetenhet om att visa entusiasm och kommunicera fysiskt med barnen. Personalen menar att fysisk energi smittar av sig och att deras närvaro och återkoppling är viktig för att barnen ska vilja delta i fysisk lek och få möjlighet att tillägna sig nya förmågor. Studien visar att ömsesidighet och stimulans är viktigt för att främja och utveckla en motiverande kultur för fysisk lek.

Design

Materialet består av tio intervjuer med förskollärare och barnskötare (preschool teachers and assistants) från tre slumpvis utvalda norska förskolor med barn i åldrarna 1–6. Intervjufrågorna handlar om den roll personalen spelar i samband med fysisk utomhuslek på förskolan. Fokus ligger på personalens egna upplevelser och tankar om ämnet.

Referenser

Bjørgen, K. & Svendsen, B. (2015). Kindergarten practitioners’ experience of promoting children’s involvement in and enjoyment of physically active play: Does the contagion of physical energy affect physically active play? Contemporary Issues in Early Childhood 16(3), 257-271.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift