Danningsbegrepet i barnehagenes årsplaner – en diskursanalytisk tilnærming.

Författare
Nordvik, G.
Alvestad, M.
Källor
Nordisk Barnehageforskning 11(10), 1-13.
År
2015

Syfte

Studien undersöker hur några förskolor beskriver bildning i sina verksamhetsplaner. Intresset är inriktat på vilka uppfattningar om bildningsbegreppet man kan spåra i förskolornas formuleringar.

Resultat

Flera verksamhetsplaner beskriver inte bildningsbegreppet men bland dem som gör det finns två dominerande synsätt, det ena är inriktat på barnens individuella bildning och det andra på gruppens gemensamma kultur och värderingar. Verksamhetsplanerna är olika till innehåll, omfång, disposition och form. Bildning framstår som krävande i förskolornas konkretisering av verksamhetsplanerna. I begreppet ryms äldre traditioners syn på bildning. Den individuella synen på bildning är vanligare i planerna är den kollektiva.

 

Design

Materialet består av 20 verksamhetsplaner från olika typer av förskolor i två större kommuner. Verksamhetsplanerna är valda från olika förskolor för att det ska bli variation i ägarförhållanden, stadsdelar och förskolornas storlek.

Referenser

Nordvik, G. & Alvestad, M. (2015). Danningsbegrepet i barnehagenes årsplaner – en diskursanalytisk tilnærming. Nordisk Barnehageforskning 11(10), 1-13.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift