Natur og naturfænomener i dagtilbud: stærke rødder og nye skud.

Författare
Danmarks Evalueringsinstitut.
Källor
København: Danmarks Evalueringsinstitut.
År
2015

Syfte

Studien undersöker hur arbetet med naturvetenskapliga teman (läroplanstemat natur och naturfenomen) går till på danska förskolor med barn i åldern 0–5. Vidare föreslår studien åtgärder för att förbättra den naturvetenskapliga undervisningen.

 

Resultat

Resultatet av studien visar att många danska förskolor arbetar med naturteman, men det finns ingen enighet om ämnets innehåll eller vilka didaktiska möjligheter det ger. Analysen av det kvantitativa materialet i studien visar tre förhållningssätt till arbetet med läroplanstemat natur och naturfenomen: friluftsliv, natur och vetenskap. Förhållningssättet friluftsliv är gemensamt för alla de undersökta förskolorna medan natur och vetenskap omfattas av de förskolor som arbetar mer med temat än bara under utevistelsen. Med utgångspunkt i intervjuerna föreslår författarna åtgärder för att förbättra den naturvetenskapliga undervisningen: en avgränsning av läroplanstemat natur och naturfenomen som gör det mer praktiskt inriktat, ett större kommunalt engagemang i läroplanstemat och fortbildning för personalen i arbete med naturvetenskapliga aktiviteter.

Design

Det kvantitativa materialet består av svar på en enkät till ett stickprov av danska förskollärare (totalt 800 personer) och förskolechefer (totalt 698 personer). Det kvalitativa materialet utgörs av intervjuer med experter inom det naturvetenskapliga området och förskollärare från sex förskolor som arbetar med olika områden inom läroplanstemat natur och naturfenomen. Förskolorna skilde sig åt exempelvis i avståndet till naturområden, i om de hade en utomhusprofil och i om de hade deltagit i ett projekt om natur och naturfenomen.

Referenser

Danmarks Evalueringsinstitut (2015). Natur og naturfænomener i dagtilbud: stærke rødder og nye skud. Danmarks Evalueringsinstitut.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift