Rapport for "Forsøg med Læring i Bevægelse".

Författare
Bugge, A.
Seelen, J.V.
Herskind, M.
Svendler, C.
Thorsen, A.K.
Dam, J.
Tarp, J.
Sørensen, M.H.
Olesen, L.G.
Froberg, K.
Källor
Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.
År
2015

Syfte

Studien undersöker vad som påverkar barns motivation till att delta i olika rörelseaktiviteter på förskolan. Dessutom belyser den aktivitetsmönster och faktorer som kan förklara skillnader i aktivitetsnivå mellan förskolor och mellan barn.

Resultat

Det kvantitativa materialet visar att den fysiska aktivitetsnivån varierar mycket från barn till barn, också på samma förskola. Men barnen anpassar också delvis sin aktivitetsnivå till varandra, detta gäller särskilt flickor. Faktorer som påverkar barnens aktivitetsnivå är rymliga lokaler, vardag i förhållande till helgdag, dag utan regn, om förskolan ligger mitt på gården så att barnen kan springa runt den och om det finns för mycket planteringar på gården.

I den kvalitativa studien pekar forskarna på att valet av aktiviteter och introduktionen av dem har betydelse för barnens vilja och möjligheter att vara med och röra sig och skapa relationer med andra barn och vuxna. Aktiviteter där barnen fick vara med och diskutera och bestämma ökade deras intresse för att delta och fick dem att vara med längre tid. En meningsfull rörelsepedagogik är beroende av personalens personliga och yrkesmässiga förmåga och av omständigheter som antalet barn, lokalerna utformning och samarbetet inom personalen. Att personalen var entusiastisk inför rörelselekar hade stor betydelse för barnens engagemang och vilja att klara av fysiska och sociala utmaningar. Slutligen fann forskarna att välorganiserad pedagogisk ledning och diskussion samt schemaläggning av aktiviteter förankrar och utvecklar förskolans rörelsepedagogik.

 

Design

Studien är både kvantitativ och kvalitativ. Det kvalitativa materialet är insamlat på två förskolor med barn i åldern 1–5 år och består av observationer, intervjuer med förskollärare och chefer, förskollärarnas skriftliga berättelser om barns läroprocesser och forskarnas deltagande i olika möten. Det kvantitativa materialet kommer från 43 slumpvis utvalda förskolor i en dansk kommun. I detta finns uppgifter om barnens längd, vikt, midjemått och motorik. Man samlade även in uppgifter om barnen och förskolorna genom enkäter och statistik.

Referenser

Bugge, A., Seelen, J.V., Herskind, M., Svendler, C., Thorsen, A.K., Dam, J., Tarp, J., Sørensen, M.H., Olesen, L.G. & Froberg, K. (2015). Rapport for "Forsøg med Læring i Bevægelse". Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Uppdragsgivare

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (Undervisningsministeriet).