Drama, æstetisk læring og udvikling af dramatisk legekompetence i børnehaven.

Författare
Sørensen, M.
Källor
Ph.d.-afhandling. Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik.
År
2015

Syfte

Studien undersöker om en dramapedagogisk aktivitet samtidigt kan vara estetisk utbildning, lära barnen att leka rollekar och göra barnen bättre på att leka många tillsammans.

Resultat

Den dramapedagogiska insatsen fungerade som en rolig, inkluderande och estetisk läroprocess där hela barngruppen kunde bearbeta och utbyta erfarenheter av att vara utstött och mobbad eller utsatt för något annat. Barnen lärde sig också att leka dramalekar, en förmåga de kunde använda i andra lekgrupper. De fem utstötta barnen kunde använda dramalekförmågan, roller och berättelser de lärt sig i egna rollekar. Det gjorde att dessa barn kunde vara med mer som en likvärdig medlem i dramaaktiviteterna och barnens lekar. Problem med insatsmodellen var att barnen hade små möjligheter att prova på att vara instruktörer och att gruppformen innebar att alla barn inte fick samma utrymme att delta i utformningen av berättelsen.

Design

Materialet består av fältanteckningar, videoinspelningar, barnens teckningar och intervjuer med barn och förskollärare. Det samlades in på två danska förskolor genom deltagande observation under sju månader. I fokus är fem barn som vid studiens början inte alls eller till liten del ingick i lekgemenskaperna på förskolan. Den dramapedagogiska insatsen bestod av en grundmodell med bekant form och en rad övningar (klapplekar, måla) och dramatiseringsformer (med redskap som dockor och improvisation), som förskollärarna kunde använda i dramatiseringar med olika teman. Grundmodellens form hade tre faser (uppvärmning, dramatisering och efterbearbetning), som skapade trygghet för barnen och öppnade för deras medskapande inom ramen. Övningarna var konstruerade för att alla barn skulle kunna delta lika mycket och för att förloppet skulle utvecklas i anslutning till barnens egna rollekar, vara improvisationsdrivna, tematiska och berättande. Barnen skulle kunna arbeta med allmänmänskliga teman och lära sig förstå sig själva och andra. Dramaförloppen knöts samman av ett överordnat tema och en genomgående berättelse men med utgångspunkt i barnens intressen.

Referenser

Sørensen, M. (2015). Drama, æstetisk læring og udvikling af dramatisk legekompetence i børnehaven. Ph.d.-afhandling. Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik.

Uppdragsgivare

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) och Socialpædagogernes Landsforbund (SL).