Barns meningsskapande i ett projekt om biologisk mångfald och ekologi.

Författare
Caiman, C.
Lundegård, I.
Källor
NORDINA 11(1), 73-87.
År
2015

Syfte

Artikeln beskriver, som en del i en artikelbaserad avhandling, hur barn undersöker djur i ett projekt om ekologi och biologisk mångfald. Intresset är inriktat på hur barnen uppfattar djuren och naturen, i vilken ordning innehållet i aktiviteterna uppstår och vilket inflytande förskollärarna har på förloppet.

Resultat

Studien visar att barnen först noterar skillnader och likheter mellan djurens och människornas tungor (grodor i det här fallet). Sedan reflekterar barnen kring djurets position i ekosystemet. Barnen växlar mellan fysiologiska, ekologiska och evolutionära förklaringar till biologiska fenomen. När det gäller frågan om i vilken ordning innehållet i aktiviteterna uppstår finner studien att innan barnen försöker ta reda på varför djuren beter sig som de gör strukturerar de sin kunskap om organismerna form, skillnader och likheter, och rörelsemönster. De vuxna talar inte om mycket för barnen men det de säger är viktigt. De vuxna ställer frågor som fångar barnens uppmärksamhet och leder dem vidare i utforskandet.

Design

Materialet består av videoinspelningar från en avdelning på en förskola med 20 barn och tre förskollärare och barnskötare. Författarna observerade nio femåriga barn i sammanlagt 9,5 timmar. Dessutom finns fotografier av barnens arbete, pedagogisk dokumentation och barnens teckningar.

Referenser

Caiman, C. & Lundegård, I. (2015). Barns meningsskapande i ett projekt om biologisk mångfald och ekologi. NORDINA 11(1), 73-87.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift