Det finns inga tjejbestämmare: Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek. There are no girl decision-makers: Understanding gender as a position in pre-school practices.

Författare
Eidevald, C.
Källor
Jönköping: Högskolan i Jönköping.
År
2009

Syfte

Studier har visat att förskolepersonal bemöter flickor och pojkar utifrån könsstereotypa föreställningar. Därför är denna studies fokus att se vilka könsmässiga positioner hos flickor och pojkar som accepteras och vilka som möter motstånd i förskolan. Utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv analyseras de köns- och identitetsskapande processer samt de stereotypa antaganden om kön och genus som görs av barn och vuxna i institutionen. Avhandlingen skiljer sig från tidigare forskning genom att fokusera på det enskilda barnet och dess handlingsmöjligheter samt variationen mellan barngrupperna. Specifikt analyserar författaren fyra vardagsscenarion i förskolan: fri lek, samling, påklädning och måltid – med fokus på hur de vuxna förhåller sig och talar till barnen.

Resultat

Studien visar att de vuxna i förskolan bemöter flickor och pojkar utifrån stereotypa könsföreställningar och på detta vis är med och förstärker skillnaderna mellan könen snarare än att utjämna dem. De analyserade situationerna visar att flickor och pojkar definieras och bemöts på ett stereotypt sätt och att detta döljer en stor variation i skillnader mellan hur flickor och pojkar faktiskt positionerar sig. Avslutningsvis förs en diskussion kring vilka pedagogiska konsekvenser det har för jämställdhet i förskolan, och författaren beskriver alternativa diskurser och handlingsmönster för pedagogerna.

Design

Kvalitativ design.
Datainsamling bestående av videoobservationer och fokusgruppintervjuer.

Referenser

Eidevald, C. (2009). Det finns inga tjejbestämmare: Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek. There are no girl decision-makers: Understanding gender as a position in pre-school practices. Jönköping: Högskolan i Jönköping.

Uppdragsgivare

Högskolan i Jönköping