Kategoriseringar av barn i förskoleåldern - Styrning & administrativa processer.

Författare
Lutz, K.
Källor
Malmö: Malmö högskola.
År
2009

Syfte

Syftet med avhandlingen är att synliggöra och problematisera kategoriseringen av “barn med behov av särskilt stöd” och att behandla skilda perspektiv på utvecklings- och avvikelseutredningar av barn i förskoleåldern. Syftet är vidare att synliggöra hur barn med behov av särskilt stöd definieras och på vilka sätt det görs legitimt att definiera barn som “avvikande”. I förlängningen granskas vilka kunskapsformer och styrgrunder som får genomslagskraft i den administrativa processen vad gäller den pedagogiska organisationen.

Resultat

Avhandlingen visar att kategoriseringen av “barn med behov av särskilt stöd” har olika effekt och funktion i olika sammanhang. På implementeringsnivå: Pedagoger har en tendens att distansera sig från att använda generaliserande begrepp, men intar istället ett relationellt perspektiv i arbetet med att definiera avvikelser hos barn och anpassar sig därmed efter arbetstekniker som kräver en mer individbaserad praktik. På administrativ nivå: Barnet är ofta föremål för en ekonomisk rationalitet där resursaspekten dominerar. Specialister på området talar i större utsträckning om den insats som ska påbörjas i förhållande till det enskilda barnet, och förhållandet mellan barnet och hjälppedagogerna reducerades till en fråga om antalet timmar. Arbetssociologisk nivå: Barn som diagnosticeras av en psykolog får mesta möjliga stöd.

Design

Socialkonstruktivistisk och kritisk diskursanalys.
Kvalitativ datainsamling bestående av dokument- och policyanalys, mötesanteckningar och intervjuer.

Referenser

Lutz, K. (2009). Kategoriseringar av barn i förskoleåldern - Styrning & administrativa processer. Malmö: Malmö högskola.

Uppdragsgivare

Malmö högskola