Den synliggjorte pædagog - Viden, styring og produktionen af pædagogisk identitet.

Författare
Plum, M.
Källor
Nordic studies in education, 29(4), S. 325-337.
År
2009

Syfte

Artikeln baseras på en empirisk undersökning av ett konkret samspel mellan pedagoger och administrativ personal i deras insats att synliggöra institutionens pedagogiska arbete. Studiens syfte är att visa att synliggöra inte är en process varigenom det skapas en mer eller mindre ren avbildning av en pedagogisk essens. Författaren är av uppfattningen att kravet på kunskap och produktionen av kunskap som ett led i synliggörande i sig själv är ett uttryck för styrning.

Resultat

Synliggörandearbetet erkändes som något som medverkar till att utveckla pedagogernas yrkeskunskaper till gagn för dem själva. Samtidigt tycks den allmänna acceptansen av utveckling som en meningsfull faktor spela in för vad som blir meningsfullt att förlösa eller producera kunskap om. Det handlar enligt författaren om att öppna för en diskussion om vilka omärkliga processer som utspelar sig i nya styråtgärder som kretsar kring synliggörande och vad det gör med de faktorer som fångas upp i denna kunskapsproduktion.

Design

Studien är utformad som en fallstudie av en avtalsstyrningsåtgärd mellan en förskola och barnomsorgsnämnden i en kommun.
Kvalitativ datainsamling bestående av observationer av fem möten mellan pedagoger (mellanchefer och chefer) och administrativ personal från barnomsorgsnämnden som varade mellan 0,5 h och 2 h. Under mötena spelades samtalen in med bandspelare så att författaren kunde fokusera på icke-verbal kommunikation i sina observationer, till exempel deltagarnas mimik och kroppsspråk.

Referenser

Plum, M. (2009). Den synliggjorte pædagog - Viden, styring og produktionen af pædagogisk identitet. Nordic studies in education, 29(4), S. 325-337.

Uppdragsgivare

Anges ej.