Barnehagen som arena for sosial utvikling - en pilotstudie In FoU i praksis (pp. 275-284).

Författare
Martinsen, M. T.; Moser, T.; Janson, H.; Nærde, A.
Källor
Oslo: Tapir Akademisk Forlag.
År
2009

Syfte

Pilotstudien är en longitudinell utvecklingsstudie av barns sociala utveckling genomförd av Atferdssenteret i Norge. Målet med pilotstudien är att identifiera potentiella indikatorer i förskolan som kan ha betydelse för de yngsta barnens (1–4 år) sociala utveckling. De potentiella indikatorerna identifierades med hjälp nyligen utförd småbarns- och förskoleforskning, och följande områden visade sig vara potentiellt relevanta: Förskolans sociala miljö, personalens kvalitetsuppfattning, förskolans fysiska miljö, förskolans organisation och strukturering av tid, barngruppens organisation, förskolepersonalens kompetens och organisationsklimat.

Resultat

Studien drar slutsatsen att det var svårt att komma fram till potentiella betydelsefulla indikatorer med tillräcklig statistisk spridning. Endast 20 av de 89 frågorna i pilotenkäten uppfyllde det spridningskriterium som uppsatts för undersökningen. Likaväl gav pilotstudien värdefulla erfarenheter när det gäller att arbeta fram indikatorer och metodologiska värderingar. Resultaten stöder i hög grad de teoretiska perspektiv som utgör grund för valet av indikator. Studien har identifierat indikatorer för strukturella kvaliteter, barns handlingsmöjligheter och personalens förutsättningar. Dessa indikatorer är: bullernivåer, barngruppens sammansättning, barngruppens ålderssammansättning, antalet barn i gruppen, pedagogisk normering, förskolans storlek och organisation, förskolans struktur (dagliga rutiner och veckoplaner), barns tillgång till olika rum, lekmiljöer, leksaker och material, personalens barnsyn, förskolans användning av vikarier, dess personalomsättning och personalens kompetenser. Den största spridningen framkom i förbindelse med strukturella kvaliteter som förskolans storlek, barngruppens ålderssammansättning, antalet barn, mängden personal och förskolans organisation av tid och rum. Faktorer som barns tillgång till olika typer av rum, lekar och material uppvisade också en viss variation mellan förskolorna. Mer specifikt var resultatet som följer: Vad gäller förskolans fysiska miljö var det endast i 10 av förskolorna som de lekar som angavs i frågeformuläret hela tiden fanns tillgängliga för barnen. Vad gäller förskolans organisation och strukturering av tid var det i hälften av förskolorna uteslutande pedagogerna som bestämde tidpunkter för måltider.

Design

Blandundersökning.
Kvantitativ och kvalitativ datainsamling bestående av enkätundersökning, fördjupande intervjuer och vinjettstudie.

Referenser

Martinsen, M. T.; Moser, T.; Janson, H.; Nærde, A. (2009). Barnehagen som arena for sosial utvikling - en pilotstudie In FoU i praksis (pp. 275-284) Oslo: Tapir Akademisk Forlag.

Uppdragsgivare

Høgskolen i Vestfold och Atferdssenteret.