Lite vid sidan om den kommunala ordningen. I. Wernersson (red) Genus i förskola och skola: Förandringer i policy, perspektiv och praktik.

Författare
Edström, C.
Källor
Göteborg: Göteborgs Universitet. S. 43-49.
År
2009

Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur jämställdhet i förskolan behandlas i politik och förvaltning i fyra kommuner. Särskilt fokus läggs på vilka underliggande antaganden om jämställdhet i förskolan som kan härledas ur kommunens arbete.

Resultat

Det föreligger stora skillnader både på de kommunala nyckelpersonernas uttalanden om jämställdhet i förskolan och på kvalitetsrapporternas benämning av fenomenet mellan de olika kommunerna. Dessutom varierar det hur stor vikt som läggs vid jämställdhetsarbetet i förskolan. Samtidigt är det skillnad mellan vad kommunala nyckelpersoner berättar om kommunalt jämställdhetsarbete i förskolan å ena sidan och vad det står i kvalitetsrapporterna å andra sidan. De glesbefolkade kommunerna ser huvudsakligen jämställdhet som likhet mellan pojkar och flickor och har uppdaterade planer inom jämställdhetsområdet, vilket de stora städerna saknar. Jämställdheten kan enligt de utfrågade kommunala nyckelpersonerna ökas genom kunskap. Kunskaper som förskolelärarna enligt dem saknar.

Design

Undersökningen består av två delar. Dels en tvärsnittsundersökning om kommunala nyckelpersoners synpunkter, dels en dokumentstudie grundad på kommunala kvalitetsrapporter.
Forskaren kombinerar två angreppssätt. Det utförs fyra halvstrukturerade intervjuer ansikte mot ansikte och en telefonintervju på 20–45 minuter med fem kommunala nyckelpersoner från två glesbygdsorter och två större städer. Därefter insamlas kommunala kvalitetsrapporter och slutligen jämförs de två datakällornas sätt att behandla jämställdhet på.

Referenser

Edström, C. (2009). Lite vid sidan om den kommunala ordningen. I. Wernersson (red) Genus i förskola och skola: Förandringer i policy, perspektiv och praktik. Göteborg: Göteborgs Universitet. S. 43-49.

Uppdragsgivare

Studien är en del av ett större projekt, som stöds av Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté.