”Pre-school teachers’, other professionals’, and parental concerns on cooperation in pre-school: All around children in need of special support: The Swedish perspective”.

Författare
Sandberg, A. og Ottosson
Källor
International Journal of Inclusive Education, 14(8), 741-754.
År
2010

Syfte

Syftet med studien är att undersöka och beskriva föräldrars, pedagogers och andra yrkesverksammas erfarenheter av att samarbeta kring barn med behov av särskilt stöd på svenska förskolor.

Resultat

Författaren drar slutsatsen att såväl föräldrar som pedagoger och personal från andra yrkeskategorier betonar samförstånd och kunskap som viktiga faktorer för ett konstruktivt samarbete. Det är stor skillnad på i hur stor utsträckning de olika aktörerna kan samarbeta. Pedagogerna och personal från andra yrkeskategorier ser kunskap som en av de viktigaste faktorerna i sitt samarbete. Föräldrarna upplever i praktiken att de inte får tillräckligt med information från de yrkesverksamma om specialhjälp och sina rättigheter. Förskolans rutiner upplevs av alla parter som en faktor som underlättar samarbetet. Pedagogerna nämner att det är viktigt att prata med föräldrarna när barnen lämnas och hämtas på förskolan. Bristen på tid, personalnedskärningar och stora barngrupper ses som problem som försvårar samarbete. Stabilitet bland personalen ses som en viktig faktor för ett konstruktivt, väl fungerande samarbete.

Design

20 intervjuer om vardera 40–70 minuter genomfördes med åtta föräldrar, sju pedagoger och fem representanter för andra yrkeskategorier. De sistnämnda utgjordes av en speciallärare, tre talpedagoger och en psykolog. Under intervjuerna ställdes frågor till deltagarna om deras erfarenheter av att samarbeta med varandra, och om vilka hinder och möjligheter för samarbete som de har upplevt.

Referenser

Sandberg, A. og Ottosson, L. (2010). ”Pre-school teachers’, other professionals’, and parental concerns on cooperation in pre-school: All around children in need of special support: The Swedish perspective”. International Journal of Inclusive Education, 14(8), 741-754.

Uppdragsgivare

information saknas