”’It tickles in my tummy’: Understanding children’s risk-taking in play through Reversal Theory”.

Författare
Sandseter, E.B.H.
Källor
Journal of Early Childhood Research, 8(1), 67-88.
År
2010

Syfte

Studien undersöker barns förklaringar till varför de ägnar sig åt riskfyllda lekar, det vill säga lekar som kan leda till fysiska skador, vad barn upplever som farligt respektive säkert, samt hur barn leker i spänningsfältet mellan dessa två poler. Fokus ligger på att utforska barns erfarenheter av att delta i riskfyllda lekar, inklusive såväl deras motivation som deras känslor. Studien bygger på tidigare undersökningar, gjorda av samma forskare, av hur riskfylld lek identifieras och karaktäriseras som lek på höga höjder och med hög hastighet, brottningslekar, användning av farliga verktyg, att närma sig faror i omgivningen och att gå vilse.

Resultat

Studiens resultat visar att barn upplever en omedelbar glädje i leken, och att de gärna uppsöker spännande lekar. I analysen av barnens utsagor om lek är det tydligt att barn avsiktligt uppsöker lekar som utspelar sig i spänningsfältet mellan det som känns farligt och det som känns tryggt, eftersom det, med barnens ord, gör att det ”pirrar i magen”. Barnen upplever en växelverkan mellan behagliga och obehagliga känslor. I leken använder barnen såväl upphetsningsfrämjande som –nedtonande strategier, och de växlar mellan att vara engagerade och motvilliga. Barnen justerar leken så att den utspelar sig i det önskade spänningsfältet – där leken är intressant, spännande, utmanande och riskfylld, samtidigt som barnen upplever att de har kontroll över leken.

Design

Datamaterialet består av enskilda intervjuer med 23 barn i åldern 4–5 år från två förskolor. Intervjuerna varade i 20–30 minuter och spelades in i MP3-format. Forskaren tillbringade 4–5 månader på förskolorna. Intervjumaterialet transkriberades och analyserades inom en fenomenologisk förståelseram och granskades utifrån s.k. ”reversal theory” och ”personal trait theory”.

Referenser

Sandseter, E.B.H. (2010). ”’It tickles in my tummy’: Understanding children’s risk-taking in play through Reversal Theory”. Journal of Early Childhood Research, 8(1), 67-88.

Uppdragsgivare

information saknas