Fokus på sprog - daginstitutioners indsatser for treårige.

Författare
København: Danmarks Evalueringsinstitut.
År
2010
ISBN
978-87-7958-576-8

Syfte

Syftet med denna utvärdering är att kartlägga på vilket sätt förskolor organiserar och utför arbetet med språkbedömningar samt uppföljande språkinsatser för treåringar. Undersökningen fokuseras främst på de barn som har bedömts vara i behov av en fokuserad språklig insats. Utvärderingen undersöker hur förskoleledare, pedagoger respektive föräldrar upplever effekterna av de insatser som genomförs, och vilken effekt de uppföljande språkinsatserna har.

Resultat

Undersökningen visar att de språkansvariga pedagogerna känner sig väl rustade för arbetet med språkbedömning av barn. Undersökningen visar på ett behov av att de språkansvariga pedagogerna genomför språkbedömningar regelbundet för att skapa rutiner och trygghet som kan bidra positivt till utförandet av uppgifterna. Samtidigt belyser undersökningen att arbetet med språkbedömningar kan hämmas om det begränsas till en enda eller ett fåtal personer på förskolan. Här identifieras ett antal hinder för kunskapsöverföring från de språkansvariga pedagogerna till de övriga pedagoger som arbetar med barnet. Generellt accepterar föräldrarna erbjudandet om språkbedömning av deras barn, men de saknar också information om bedömningarnas resultat och de eventuella insatser som behöver vidtas. Studien framhäver att förskoleledarna skulle kunna engageras mer i arbetet med att säkerställa överföringen av kunskap mellan pedagoger och föräldrar.

Design

Två danska kommuner har valts ut mot bakgrund av data från EVA:s undersökning ”Måling af sproglig udvikling” (Mätning av språklig utveckling) (EVA, 2008). Datamaterialet består av skriftligt material från de två kommunala förvaltningarna som rör kommunernas respektive språkinsatser, samt av intervjuer med förskolepersonal, ledare och förvaltningsanställda. Dessutom ingår språkbedömningar, ombedömningar och handlingsplaner. Undersökningen har organiserats och genomförts som en effektutvärdering, det vill säga ett processuellt arbetssätt för att utvärdera effekter.

Referenser

Danmarks Evalueringsinstitut (2010). Fokus på sprog - daginstitutioners indsatser for treårige. København: Danmarks Evalueringsinstitut.

Uppdragsgivare

Danmarks Evalueringsinstitut