”Matematisk meningsskaping i barns lek - En casestudie”.

Författare
Flottorp, V.
Källor
Nordisk Barnehageforskning, 3(3), 95-104.
År
2010

Syfte

Syftet med denna studie är att exemplifiera hur barn kan skapa matematisk mening i sina lekar och aktiviteter, och att undersöka hur detta meningsskapande tar sig uttryck. Matematiskt meningsskapande kan ta sig många olika uttryck, till exempel verbala, kroppsliga och fysiska, och visar sig bland annat genom räkning, mätning, systematisering och kategorisering. Studien undersöker matematikens närvaro i barns naturliga situationer, till exempel leksituationer där barnen bygger med klossar, räknar, pratar med varandra eller spelar spel.

Resultat

Slutsatsen av studien är att barnen i studien använder matematiska resonemang eftersom det i situationen tillför mening till deras lek. Detta visar sig till exempel genom att barnen skapar struktur genom klassificering och spelsymmetri i leken. Barnens matematiska resonemang förmedlas genom tal, men också genom deras gester och handlingar. Bland annat delar barnen upp leksaker mellan sig så att båda har samma typer av och samma antal leksaker. Slutsatsen av studien är att det måste kännas nödvändigt för barnen att verbalisera något för att de ska tycka att det är meningsfullt att uttrycka sig i ord. De matematiska elementen förekommer därmed i de moment av leken där det är naturligt för barnen.

Design

Undersökningen bygger på en fallstudie som består av en tre till fem minuter lång videoobservation. Observationen visar två femåriga pojkar med annan etnisk bakgrund än norsk som leker i sandlådan på en förskola. Observationen analyseras med ett semiotiskt angreppssätt.

Referenser

Flottorp, V. (2010). ”Matematisk meningsskaping i barns lek - En casestudie”. Nordisk Barnehageforskning, 3(3), 95-104.

Uppdragsgivare

information saknas