”Affordances in outdoor environments and children’s physically active play in pre-school”.

Författare
Storli, R. og Hagen
Källor
European Early Childhood Education Research Journal, 18(4), 445-456.
År
2010

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka aktivitetsnivån i barns utomhuslekar och att undersöka om, och i vilken utsträckning, omgivningarna spelar någon roll för hur aktiva barnen är. Studien undersöker barns utomhuslekar på lekplatsen på en norsk förskola respektive i naturen.

Resultat

Undersökningen visar att barnen utforskar och använder lekplatsen till olika typer av aktiviteter. Barnen cyklar, gräver och klättrar, med mera. Ute i naturen är det vanligaste aktiviteterna att samla in material från naturen och att använda dem att bygga och leka med, och att klättra, gå och springa vid stranden. När data från de tre dagarna jämfördes visade analysen inga signifikanta skillnader i den genomsnittliga nivån av fysisk aktivitet. Barnen har ungefär samma aktivitetsnivå i båda typerna av omgivningar. När barnens aktivitetsnivåer jämförs föreligger en stark korrelation mellan aktivitetsnivån från en dag till en annan. Det innebär att barnen verkar ha nästan samma aktivitetsnivå, oberoende av vilken miljö de leker i.

Design

16 barn, varav 7 flickor och 9 pojkar, i åldern 3–5 år deltog i undersökningen. För att mäta nivån av fysisk aktivitet hos barnen fästes en accelerometer i ett bälte runt midjan på vart och ett av barnen. En accelerometer är ett litet, endimensionellt mätinstrument som inte stör barnen när de leker. Den mäter all vertikal fysisk aktivitet förutom aktiviteter som uteslutande utförs med överkroppen (till exempel kast och lyft) samt cykling och simning. Varje mätning varade i 102–136 minuter och alla mätningar utfördes under samma tidsperiod varje dag. Under en period på 6 månader gjordes mätningar under två dagar på lekplatsen på barnens förskola (under vinter och vår) och under en dags lekar i naturen (under våren). Utöver mätningarna med accelerometern gjordes även observationer samtidigt. Alla leksituationer initierades av barnen.

Referenser

Storli, R. og Hagen, T.L. (2010). ”Affordances in outdoor environments and children’s physically active play in pre-school”. European Early Childhood Education Research Journal, 18(4), 445-456.

Uppdragsgivare

information saknas