”Women’s education levels and its impact on their attitudes towards children’s health development”. Early Child Development and care, 181(1), 73-87.

Författare
Bjørgen, K.
År
2011

Syfte

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan mödrars och kvinnliga pedagogers utbildningsnivå och deras åsikter och uppfattningar om hälsa bland barn i förskolan, samt deras åsikter om barns hälsomässiga utveckling.

Resultat

Studien visar att högutbildade mödrar i högre grad lägger vikt vid olika aspekter av en positiv utveckling i barns hälsomässiga utveckling än mödrar med lägre utbildningsnivå. De anställda på förskolorna hade i större utsträckning än mödrarna en gemensam förståelse av vilka faktorer som främjar en positiv hälsa för barn. Högutbildade mödrar framhäver i högre grad än lågutbildade mödrar faktorer som utomhuslek, frisk luft och regler för sockerintag som  viktiga faktorer för att utveckla en positiv hälsa hos barnet. De värdesätter även i högre grad barns deltagande i matlagning och framhäver samarbetet mellan förskola och föräldrar som hälsofrämjande.

Design

Totalt deltog 310 kvinnor (varav 196 mödrar och 114 pedagoger och pedagogassistenter) från 12 förskolor i en frågeformulärsundersökning. Frågeformuläret innehöll 19 kategorier med frågor om bland annat mat, måltider, näring, fysisk aktivitet och barns engagemang och deltagande. Svaren analyserades i SPSS.

Referenser

Bjørgen, K. (2011). ”Women’s education levels and its impact on their attitudes towards children’s health development”. Early Child Development and care, 181(1), 73-87.

Uppdragsgivare

Information saknas