Evaluering af områdeledelse i Rudersdal Kommune.

Författare
Andersen J., Gundelach S.
Källor
København: UdviklingsForum og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.
År
2011

Syfte

Syftet med undersökningen är att utvärdera implementeringen av områdesledning för förskolorna i Rudersdal Kommune, och mot bakgrund av denna utvärdering utfärda rekommendationer om framtida åtgärder på området.

Resultat

Resultaten av utvärderingen visar om, och i vilken omfattning, Rudersdal Kommune har uppnått de mål och uppfyllt de framgångskriterier som kommunen har definierat för införandet av områdesledning. Dessutom redogörs för hur förskolorna är organiserade i kommunen. En kortfattad beskrivning ges av den historiska utvecklingen från tiden före kommunsammanslagningen mellan Søllerød och Birkerød fram tills i dag. I rapporten dras slutsatsen att strukturen med områdesledning generellt fungerar bra när det gäller förskolornas utveckling. Rapporten visar bland annat att det är stort fokus på den pedagogiska kvaliteten och att ambitionsnivån är hög. Författarna rekommenderar fortsatt fokus på den pedagogiska yrkesutvecklingen och på kärnverksamheten och dess utveckling.

Design

Undersökningens datainsamling skedde i form av totalt 18 intervjuer, där 66 pedagoger, rektorer och medlemmar av föräldraråd intervjuades antingen var för sig eller i gruppintervjuer, samt en efterföljande undersökning med frågeformulär. Intervjuerna genomfördes för att skapa en förståelse för varför de genomförda organisatoriska förändringarna har fått de konsekvenser de har fått, och hur dessa förändringar har märkts på förskolorna. Dessutom skickades frågeformulär ut till förskolorna i Rudersdal Kommune. Undersökningen är representativ för rektorer och pedagoger i kommunen. Frågeformulärsundersökningen användes för att undersöka vad som hände i samband med införandet av områdesledning. Slutligen genomfördes en dokumentanalys där ett antal dokument, som primärt tagits fram av Rudersdal Kommune, analyserades. Dokumenten är relevanta för förståelsen av områdesledning i kommunen.

Referenser

Andersen J., Gundelach S. & Kofod K.K. (2001). ”Evaluering af områdeledelse i Rudersdal Kommune”. København: UdviklingsForum og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Uppdragsgivare

Rudersdal Kommune