“Preschool outdoor play environment may combine promotion of children’s physical activity and sun protection. Further evidence from Southern Sweden and North Carolina”. Science & Sports, 26, 72-82.

Författare
Boldemann, C.
Dal, H.
Mårtensson, F.
Cosco, N.
Moore, R.
Bieber, B.
Blennow, M.
Pagels, P.
Raustorp, A.
Wester, U.
Söderström, M.
År
2011

Syfte

Syftet med undersökningen är att studera vilken effekt förskolans utomhusmiljö har på barnens fysiska aktivitetsnivå, och i hur hög grad utomhusmiljön innebär att barnen utsätts för solljus.

Resultat

Undersökningen visar att vegetation, det vill säga träd och buskar, som integrerats i förskolornas utemiljö medför både fysisk aktivitet och solskydd för barnen. Fysisk aktivitet och solskydd är alltså inte oförenliga faktorer. Studien indikerar sålunda att barnens användning av utemiljöer leder till solskydd genom barnens egna val av lekplatser, förutsatt att utemiljön kännetecknas av vegetation som ger barnen fler valmöjligheter.

Design

Nio förskolor i Malmö valdes ut till undersökningen. Förskolornas utemiljö kategoriserades efter storlek, terräng och vegetation för att bedöma lekpotentialen. 169 barn försågs med stegräknare för att mäta barnens fysiska aktivitetsnivå och dosimetrar, som används för att mäta den strålning som en person exponeras för.

Referenser

Boldemann, C., Dal, H., Mårtensson, F., Cosco, N., Moore, R., Bieber, B., Blennow, M., Pagels, P., Raustorp, A., Wester, U. & Söderström, M. (2011). “Preschool outdoor play environment may combine promotion of children’s physical activity and sun protection. Further evidence from Southern Sweden and North Carolina”. Science & Sports, 26, 72-82.

Uppdragsgivare

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande