”En undersøgelse af mad- og måltidskulturen i daginstitutioner med forskellige madordninger”.

Författare
Iversen, J.D.
Sabinsky, M.
Källor
Søborg: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet.
År
2011
ISBN
978-87-92158-98-7

Syfte

Syftet med rapporten är att beskriva mat- och måltidskulturer på förskolor med olika måltidsscheman genom att skapa förståelse för lunchmåltidens förlopp. Undersökningen koncentreras på huvudteman som stämning, samvaro och sinnlighet kring lunchmåltiden, pedagogernas självförstådda roll i samband med ätsituationen vid lunchen samt lärande om barnens matutbildning.

Resultat

Undersökningen visar på att de mest fördelaktiga förutsättningarna för att mat- och måltidskulturer ska fungera i praktiken föreligger på förskolor där maten lagas lokalt. På dessa förskolor lyckas man integrera mat- och måltidskulturella faktorer som måltidspedagogiker före, under och efter lunchmåltiden, vilket skapar en positiv stämning och social samvaro kring måltiden. På de förskolor där matpaket används (en äldre dansk tradition) har mat- och måltidskulturen goda förutsättningar att fungera förutsatt att pedagogerna prioriterar mat- och måltidskulturen högt. Dessa förskolor har dock inte samma goda grund för att skapa mat- och måltidskulturer som förskolor med lokalt lagad mat, eftersom matpaketen inte skapar samhörighet kring måltiden på samma sätt som när barnen får samma mat till lunchen. På förskolor med externt lagad mat har mat- och måltidskulturen inte samma förutsättningar att fungera eftersom pedagogerna lägger stora resurser på praktiskt arbete i samband med lunchmåltiden. Detta tar fokus från mat- och måltidskulturen, som prioriteras lägre jämfört med förskolor med lokalt lagad mat.

Design

Undersökningen utfördes som en komparativ fallstudie vid nio förskolor som utvalts så att tre typer av måltidsscheman (med lokalt lagad mat, levererad mat och matpaket) och tre geografiska områden (huvudstadsområdet, Själland och Jylland) kombineras på nio olika sätt. Fokusgruppintervjuer med pedagoger och deltagande observationsstudier av lunchmåltider på de nio förskolorna användes för att samla in data om mat- och måltidskulturer på förskolorna. Materialet analyserades inledningsvis per enskild förskola, och senare analyserades samtliga data från de nio förskolorna jämförelsevis.

Referenser

Iversen, J.D. & Sabinsky, M. (2011). ”En undersøgelse af mad- og måltidskulturen i daginstitutioner med forskellige madordninger”. Søborg: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet.

Uppdragsgivare

Fødevareministeriet