Evaluering af den ernæringsmæssige kvalitet af madordninger i dagsinstitutioner.

Författare
Nielsen, M.H.
Lassen, A.D.
Christensen, L.M.
Sabinsky, M.
Källor
Søborg: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet.
År
2011
ISBN
978-87-92158-99-4

Syfte

Syftet med undersökningen är att utvärdera hur stor del av de förskolor som har måltidsscheman som uppfyller Fødevarestyrelsens (danska Livsmedelsverket) rekommendationer om den gemensamma lunchmåltiden. Fødevarestyrelsen har definierat följande framgångskriterier för den näringsmässiga kvaliteten i förskolornas mat: ”2010 ska 20 % av de förskolor som har måltidsscheman som fungerar som ersättning för matpaket leva upp till Fødevarestyrelsens rekommendationer.” Rapportens resultat jämförs med detta framgångskriterium.

Resultat

36 % av förskolorna efterlevde Fødevarestyrelsens rekommendationer, och ytterligare 45 % uppnådde höga poäng men uppfyllde inte rekommendationerna helt. Särskilt problematiskt var det för många förskolor att uppfylla rekommendationerna om ”kött, köttpålägg och ägg” (framför allt i förhållande till kvalitet), ”fett” (både i förhållande till frekvens och kvalitet) samt ”ost” (både i förhållande till frekvens och kvalitet). Detta innebär att barn på många förskolor erbjuds mer mättat fett än vad som rekommenderas. Undersökningen visar att det generellt är lite svårare för förskolorna att uppfylla rekommendationerna om kvalitet än att uppfylla rekommendationerna om frekvens. Författarna rekommenderar därför att fokus bör ligga på att använda produkter med en stor andel omättat fett i stället för mättat fett, samt att oftare servera fisk, grönsaker, potatis samt fullkornsvarianter av ris, pasta och bröd. Dessutom visar undersökningen att förskolor med måltidsscheman som har funnits på plats en längre tid i högre grad lyckas leva upp till rekommendationerna.

Design

Data samlades in genom ett frågeformulär med frågor om vad som erbjudits till lunch under den senaste veckan. För vissa livsmedelsgrupper ställdes frågor om de senaste två eller fyra veckornas utbud. Data från frågeformuläret klargjorde dessutom relevanta bakgrundsvariabler om förskolans typ och lunchmåltiderna. Frågeformuläret skickades ut till ett representativt utsnitt av förskolor i Danmark (totalt 592 förskolor) och formuläret fylldes i korrekt och skickades tillbaka av 376 av dessa förskolor. Mot bakgrund av frågeformuläret utvecklades ett poängsystem där förskolorna fick poäng efter hur många av Fødevarestyrelsens rekommendationer som uppfylldes. För att ett måltidsschema ska anses uppfylla rekommendationerna definierade författarna att förskolan måste ha fått minst 80 % av maxpoängen. Materialet analyserades sedan i statistikprogrammet SAS.

Referenser

Nielsen, M.H., Lassen, A.D., Christensen, L.M. & Sabinsky, M. (2011). ”Evaluering af den ernæringsmæssige kvalitet af madordninger i dagsinstitutioner”. Søborg: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet.

Uppdragsgivare

Fødevarestyrelsen