“God ljudmiljö i förskola och skola – krav på rum, bygg- och inredningsprodukter för minskat buller”.

Författare
Hult, M.
Agge, A.
Larsson, P.
Persson Waye, K.
Källor
Göteborg: Enheten för Arbets- och miljömedicin, Avdelingen för Samhällsmedicin och Folkhälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
År
2011
ISBN
978-91-978916-5-3

Syfte

Det övergripande syftet med undersökningen är att förbättra inomhusmiljön i skola och förskola genom att förbättra ljudmiljön. Målet med studien är att presentera exempel på åtgärder som kan vidtas för att dämpa buller, och att ge rekommendationer om lämpliga ljudrelaterade krav som bör ställas för olika typer av rum på förskolor.

Resultat

Undersökningen visar att pedagogerna generellt var mer nöjda med bullernivåerna på institutionerna efter renoveringsarbetet (pedagogernas nöjdhet uppmättes tre respektive nio månader efter renoveringen). Dessutom konstaterade författarna att det var svårt att hitta precisa, jämförbara mått för de ljudtekniska egenskaperna hos olika material och produkter, eftersom tillverkarna hade använt olika standarder när de utarbetat produktinformationen. Författarnas slutsats är att man vid bygge och renovering av institutioner inte enbart bör fokusera på ljudabsorption, utan minst lika mycket på att utforma rum som inte producerar buller och som bidrar till en trevlig atmosfär, så att riskerna för stress och eventuella höjda röster minskas.

Design

Undersökningen består av två delar. I den första delen undersöks marknaden för material för en förbättrad ljudmiljö på förskolor, och de ljudmässiga egenskaperna hos dessa material undersöks mot bakgrund av information från tillverkarna. I den andra delen undersöks förändringar i ljudmiljön på sju avdelningar på tre olika förskolor efter att de renoverats med material från den första delen av studiet. Förändringarna mäts dels genom före- och efter-mätningar av olika akustiska förhållanden, bland annat ljudnivån på förskolan, dels genom en undersökning av pedagogernas upplevelse av sin arbetsmiljö före och efter renoveringarna, vad gäller bullerdämpning.

Referenser

Hult, M., Agge, A., Larsson, P. & Persson Waye, K. (2011). “God ljudmiljö i förskola och skola – krav på rum, bygg- och inredningsprodukter för minskat buller”. Göteborg: Enheten för Arbets- och miljömedicin, Avdelingen för Samhällsmedicin och Folkhälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Persson Waye, K. (2011). ”God ljudmiljö i förskola – samband mellan ljudmiljö, hälsa och välbefinnande före och efter åtgärdsprogram”. Göteborg: Enheten för Arbets- och miljömedicin, Avdelingen för Samhällsmedicin och Folkhälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Uppdragsgivare

Mölndals stad