”Preschoolers' psychosocial problems: In the eyes of the beholder? Adding teacher characteristics as determinants of discrepant parent-teacher reports”.

Författare
Berg-Nielsen, T.S.
Solheim, E.
Belsky, J.
Wichstrøm, L.
Källor
Child Psychiatry Hum Dev, 43, 393–413.
År
2011

Syfte

Det primära syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som spelar in när det gäller föräldrars och pedagogers (o)enighet om barns psykiska problem. Dessutom undersöks vilka barn som pedagoger och föräldrar främst är oeniga om: barn som uppfattas som oroliga, eller barn som framstår som välanpassade.

Resultat

Studien visar att föräldrarna i högre grad än pedagogerna ser problem i barnens beteende. Framför allt vad gäller inåtriktat beteende ansåg föräldrarna i högre grad att barnets beteende var problematiskt. Vid de tillfällen då pedagogerna bedömde att ett barn hade psykiska problem kunde man se ett samband med pedagogens förhållande till barnet, som ofta präglades av konflikt. I jämförelse med föräldrarnas bedömningar bedömde pedagogerna flickornas beteende som betydligt mindre problematiskt än pojkarnas beteende.

Design

Studien är en kohortstudie av 732 fyraåriga barn i Trondheim, där data samlades in i syfte att jämföra föräldrars och pedagogers uppfattningar av barnen, och för att definiera olika faktorer hos föräldrar respektive pedagoger. Materialet samlades in i samband med barnens besök på barnkliniker i sällskap med sina föräldrar, i form av psykiatriska intervjuer om barnens mentala tillstånd, observationer av barnet och kliniska tester. Dessutom fyllde föräldrarna i frågeformulär om barnet, föräldrarnas stressnivå och psykopatologi utvärderades och pedagogerna fyllde i ett frågeformulär om barnet där de även uppgav information om sin utbildning, erfarenhet och relation till barnet.

Referenser

Berg-Nielsen, T.S., Solheim, E., Belsky, J. & Wichstrøm, L. (2011). ”Preschoolers' psychosocial problems: In the eyes of the beholder? Adding teacher characteristics as determinants of discrepant parent-teacher reports”. Child Psychiatry Hum Dev, 43, 393–413.

Uppdragsgivare

Norges forskningsråd, Helse Midt-Norge & Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet