”Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet”. & ”Undersøkelse av barnehagens organisering og den pedagogiske bemanningen”.

Författare
Vassenden, A.
Thygesen, J.
Bayer, S.B.
Alvestad, M.
Abrahamsen, G.R.
Källor
Stavanger: IRIS.
År
2011
ISBN
978-82-490-0721-9

Syfte

Syftet med undersökningen är att studera hur olika strukturella faktorer och olika organisationsformer för förskolor inverkar på kvaliteten i förskolan. Förskolornas storlek och organisation är centrala bakgrundsfaktorer i analysen av utvalda kvalitetsindikatorer, till exempel antal barn per anställd, personalens utbildning och personalstabiliteten.

Resultat

Undersökningen ger en komplex och sammansatt bild av hur kvalitet tas till vara på förskolor med olika organisationsformer och storlekar. Undersökningen visar att personalen och rektorerna på större förskolor har relevant fortbildning i större utsträckning än på små förskolor. Samtidigt relaterar personalen på stora förskolor till fler barn per dag än personalen på små förskolor, där personalstabiliteten i allmänhet är högre. Det finns indikationer på att medelstora förskolor kombinerar det bästa av två världar: ofta lyckas man där kombinera en trygg miljö med ett innovativt synsätt på förskoleorganisation och pedagogik.

Design

Ett frågeformulär med frågor om kännetecken för respektive förskola skickades ut till 1 600 förskolor. 825 av förskolorna skickade tillbaka ett helt eller delvis besvarat frågeformulär. Undersökningen innehåller även en kvantitativ del, där sex förskolor valdes ut på grundval av storlek och organisationsform. I var och en av dessa förskolor genomfördes fyra intervjuer med rektor, anställda och föräldrar och tre timmars observationer gjordes, i syfte att kartlägga förskolornas pedagogiska kvalitet.

Referenser

Vassenden, A., Thygesen, J., Bayer, S.B., Alvestad, M. & Abrahamsen, G.R. (2011). ”Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet”. Stavanger: IRIS. Bayer, S.B. (2011). ”Undersøkelse av barnehagens organisering og den pedagogiske bemanningen”. Stavanger: IRIS.

Uppdragsgivare

Kunnskapsdepartementet, Norge