”Analyse av kostnader i barnehagene i 2010”.

Författare
Hjelmbrekke, S.
Lunder, T.E.
Källor
Bø i Telemark: Telemarksforskning.
År
2011
ISBN
978-82-7401-486-2

Syfte

Syftet med rapporten är att analysera kostnaderna för förskolan i Norge. Kostnaderna för olika former av förskolor och variationen mellan dessa undersöks, och kostnadsutvecklingen från 2002 fram till 2010 analyseras.

Resultat

Slutsatsen är att de samlade kostnaderna för förskolesektorn i Norge var 39,8 miljarder norska kronor år 2010, vilket är 7,3 % mer än 2009. Under samma period har antalet barntimmar på förskolorna ökat med 3,3 %. Författarna konstaterar också att kostnaderna för en helårsplats för ett barn som är äldre än två år är cirka 22 000 kronor högre på en kommunal förskola än på en vanlig privat förskola, och att skillnaden beror på att de kommunala förskolorna har större utgifter för lön och sociala avgifter för personalen.

Design

Studien bygger på information från Statistisk Sentralbyrå i Norge. Datamaterialet består av årsbesked och bokföringsutdrag från förskolor i 46 kommuner och fyra stadsdelar. Denna information har analyserats med statistiska metoder, bland annat regressionsanalys.

Referenser

Hjelmbrekke, S. & Lunder, T.E. (2011). ”Analyse av kostnader i barnehagene i 2010”. Bø i Telemark: Telemarksforskning.

Uppdragsgivare

Kunnskapsdepartementet, Norge