”Barnefamiliers tilsynsordninger, høsten 2010”.

Författare
Moafi, H.
Bjørkli, E.S.
Källor
Oslo: Statistisk Sentralbyrå.
År
2011
ISBN
978-82-537-8216-4

Syfte

Syftet med studien är att beskriva barnfamiljers val, beteende, preferenser och prioriteringar när det gäller nyttjande av förskola och fritidshem.

Resultat


Undersökningen visar att nyttjandet av förskola stiger med barnets ålder, föräldrarnas utbildningsnivå och familjens inkomst. I undersökningen ses även en tendens till att föräldrar i låginkomstfamiljer anger priset på en förskoleplats som en viktig anledning till att inte söka förskoleplats. Undersökningen visar också att 71 % av barnen är på förskolan 25–40 timmar i veckan, vilket motsvarar en deltidsplats, trots att de flesta familjer har avtalat om en heltidsplats med mer än 40 timmars förskola i veckan. I genomsnitt är barnen på förskolan 35 timmar i veckan.

Design

3.262 föräldrar till barn i åldern 1–9 år intervjuades via telefon. För föräldrar med barn i åldern 1–5 år handlade intervjuerna om familjernas ekonomi, deras val och preferenser när det gäller förskola samt deras nöjdhet med detta. Författarna gör sedan en deskriptiv analys, där svaren ordnas i tabeller och figurer för att illustrera familjernas förskolenyttjande.

Referenser

Moafi, H. & Bjørkli, E.S. (2011). ”Barnefamiliers tilsynsordninger, høsten 2010”. Oslo: Statistisk Sentralbyrå.

Uppdragsgivare

Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet