Teacher Report on Children’s Problem Behavior on The Sutter-Eyberg Student Inventory-Revised (SESBI-R) in a Norwegian Sample of Preschool and School Children.

Författare
Kirkhaug, B.
Drugli, M.B.
Mørch, W.-T.
Handegård, B.H.
Källor
Scandinavian Journal of Educational Research 56(2), 139-153.
År
2012

Syfte

Syftet med den här studien är att undersöka användbarheten för SESBI-R (Sutter-Eyberg Student Behavior Inventory-Revised) i en norsk kontext. SESBI-R är ett standardiserat testverktyg som används av pedagoger och lärare för att bedöma beteendemässiga störningar hos barn och unga i åldern 2–16 år. Forskarna vill undersöka det här testverktyget ur tre aspekter: 1) testverktygets psykometriska egenskaper i form av internt sammanhang, 2) testverktygets strukturella uppbyggnad och 3) skillnader i barnens resultat som beror på kön och ålder.

Resultat

Studien visar att pedagoger och lärare i Norge generellt rapporterar om relativt få beteendeproblem bland barn i förskola och skola. Pedagogerna och lärarna bedömer att barnen som de arbetar med har färre och mindre allvarliga beteendeproblem än vad till exempel deras amerikanska kollegor gör. Studien tyder på att testverktyget SESBI-R (Sutter-Eyberg Student Behavior Inventory-Revised) även är användbart i en norsk kontext. Testverktyget befanns ha ett gott internt sammanhang och den strukturella uppbyggnaden fungerar väl. Vidare visar studiens resultat att pojkar får högre poäng än flickor på ”intensitets- och problemskalan” och att barn i skolåldern får högre poäng än barn i förskoleåldern.

Design

Totalt valdes 737 barn i förskolor i de norska kommunerna Trondheim och Tromsø ut för att delta i studien. Till dessa barn skickades var sitt frågeformulär. 555 av dessa frågeformulär besvarades och skickades tillbaka, vilket innebär att 276 pojkar och 279 flickor och deras pedagoger deltar i studien. Urvalet av informanter från förskolor och skolor gjordes genom slumpmässigt stratifierat urval efter kön och ålder. Datamaterialet analyserades genom deskriptiv statistik.

Referenser

Kirkhaug, B., Drugli, M.B., Mørch, W.-T. & Handegård, B.H. (2012). Teacher Report on Children’s Problem Behavior on The Sutter-Eyberg Student Inventory-Revised (SESBI-R) in a Norwegian Sample of Preschool and School Children. Scandinavian Journal of Educational Research 56(2), 139-153.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning