Pedagogisk ledning för en pedagogisk verksamhet? – Om den kommunala förskolans ledningsstruktur.

Författare
Styf, M.
Källor
Ph.d.-afhandling. Umeå universitet.
År
2012
ISBN
978-91-7459-382-2

Syfte

Syftet med avhandlingen är att undersöka ledningsstrukturer inom den offentliga förskoleverksamheten i Sverige. Forskaren vill ge en översikt av ledningsstrukturer före kommunala och statliga regleringar för att klargöra hur ledningsstrukturerna var utformade innan dessa föreskrifter började gälla. Syftet är att ge en förklaring till hur och varför ledningsstrukturen inom den svenska förskoleverksamheten ser ut som den gör idag, och forskaren ställer frågan om syftet var att göra det möjligt för pedagogiskt ledarskap i den pedagogiska verksamheten, eller om det finns andra faktorer som har påverkat utvecklingen.

Resultat

Resultaten av studien visar att ledningsstrukturen varierar mellan olika kommuner. Trots den stora variationen i ledningsnivåer, formella titlar, tjänster och funktioner bland de anställda finns det en konsekvens i form av titel för den formella chefen för de enskilda förskolorna. Kommunerna använder till stor del en ledningsstruktur med en ledning som har ansvar för både förskolor och skolor. Studien visar dessutom att kommunerna inte anser det som sitt främsta mål att skapa en enhetlig struktur för ledning av förskoleverksamheten, utan snarare att skapa en ledningsstruktur för utbildningsvägen från förskolan till grundskolan. Forskaren drar slutsatsen att den svenska skollagen från 2010 är ett steg i riktning mot att skilja ledningen av förskolan från ledningen i grundskolan, för att få en chef för förskola och en chef för skola. På detta sätt skapas en struktur som är specifik för den pedagogiska verksamheten inom förskolan.

Design

Ett frågeformulär skickades ut till 290 kommuner där en anställd som ansvarar för att administrera barnomsorgen inbjöds att delta i studien. 180 kommuner svarade vilket ger en svarsfrekvens på 62 procent. Kommunerna fick frågor om konkreta arbetsuppgifter, arbetsfördelningar, geografiska och organisatoriska kopplingar till förskolor osv. Dessutom ställdes frågor om biografiska data som ålder, kön och utbildningsbakgrund. Forskaren har använt statistikprogrammet SPSS för att analysera data.

Referenser

Styf, M. (2012). Pedagogisk ledning för en pedagogisk verksamhet? – Om den kommunala förskolans ledningsstruktur. Ph.d.-afhandling. Umeå universitet.

Uppdragsgivare

ingen upplysning