Fra tre-nivå til to-nivå. Omorgansiering av kommunale barnehager.

Författare
Larsen, A.K.
Slåtten, M.V.
Källor
Rapport 2012 nr. 10. Høgskolen i Oslo.
År
2012
ISBN
9788293208167

Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur förskolepersonalen i Oslo kommun har upplevt omorganiseringen från en traditionell organisation, med en chef på varje förskola, till en organisation med gruppchefer. Studien vill undersöka om de anställda anser att den nya organisationsstrukturen är lämplig i förhållande till den dagliga verksamheten. I studien ställs följande frågor: 1) Hur upplevde de anställda att tillgången på information, förutsägbarhet och delaktighet var under omorganisationsprocessen? 2) Hur upplevs arbetsfördelningen nu jämfört med tidigare, dvs. före omorganisationen? 3) Upplever de anställda att den nya organisationen fungerar bättre i förhållande till den dagliga verksamheten? 4) Har de anställda förslag till förbättringar av organisationsstrukturen för att få organisationen att fungera mer ändamålsenligt?

Resultat

Studien visar att personer som var placerade högre upp i tjänstehierarkin var mer positiva till omorganisationen. De gruppansvariga och handledarna tyckte att informationstillgången var god, medan pedagogerna hade en delad uppfattning om detta. I fråga om delaktighet var alla yrkesgrupper överens om att omorganisationen var ett förutbestämt beslut. Hälften av gruppcheferna ansåg dock att de hade en hög grad av delaktighet i samband med omorganisationen. Båda delundersökningarna visar att det skedde en allmän uppgiftsdelegering nedåt i yrkesgrupperna. Pedagogerna fick bland annat ta över vissa uppgifter från förskolecheferna, och många menade därför att de nu hade mindre tid för direktkontakt med barnen. De flesta av handledningskonsulterna och handledarna var positiva till omorganisationen, men även inom dessa grupper upplevde man att en rad uppgifter hade övertagits från gruppcheferna och att man därmed hade mindre tid för handledningsarbetet. Gruppcheferna var i stort sett nöjda med arbetsfördelningen efter omstruktureringen.

Färre och färre ansåg att omorganisationen hade bidragit till en mer lämplig organisation ju längre ner i tjänstehierarkin man gick. I fråga om förbättringsförslag för strukturen påpekades det att mindre grupper var önskvärt. Handledningskonsulterna och gruppcheferna upplevdes ofta som otillgängliga eftersom de är på möten eller liknande. Ett annat förslag var att skapa flera administrativa tjänster för att hantera administrativa uppgifter.

Design

Studien bygger på en kvalitativ del där alla förskoleanställda i ett distrikt i Oslo, som omorganiserades, intervjuades. Intervjuerna genomfördes 2009. Dessutom är studien baserad på en kvantitativ del, en uppföljning från 2010, där frågeformulär skickades ut till förskolepersonalen i ett annat distrikt i Oslo, som också hade varit med i omorganisationen. Sammanlagt intervjuades två gruppchefer, tre handledningskonsulter, 11 pedagoger och åtta pedagogmedhjälpare. Frågeformuläret besvarades av sex av sex gruppansvariga, 11 av 14 handledare och 34 av 75 pedagoger. Mycket få medhjälpare svarade varför dessa utelämnas i studien.

Referenser

Larsen, A.K. & Slåtten, M.V. (2012). Fra tre-nivå til to-nivå. Omorgansiering av kommunale barnehager. Rapport 2012 nr. 10. Høgskolen i Oslo.

Uppdragsgivare

Oslo kommun