Fysisk lek i barnehagens uterom. 5åringers erfaring med kroppslig fysisk lek i barnehagens uterom.

Författare
Bjørgen, K.
Källor
Nordisk Barnehageforskning 5(2), 1-15.
År
2012

Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur norska femåriga barn förhåller sig till kroppslig, fysisk lek när de befinner sig i förskolans utomhusmiljö. Specifikt söker forskaren svar på följande fyra frågor: 1) Vilka kroppsliga erfarenheter har femåriga barn av rörelselekar utomhus på förskolan? 2) Vilken typ av rörelselek tycker femåringar bäst om att delta i utomhus på förskolan – och varför? 3) Vilka kroppsliga erfarenheter har barn av olika typer av rörelselekar? 4) Hur upplever barnen de vuxnas roller när de är utomhus på förskolan? Forskaren vill undersöka hur barnens erfarenheter kan bidra till att påverka organisationen av rörelselekar, dels i relation till personalens roll, dels i relation till miljömässiga förutsättningar.

Resultat

Studien visar att de flesta av de 36 barnen föredrar att leka utomhus framför att leka inomhus på grund av att kroppsliga uttryck och röstanvändning begränsas mer inomhus. Utomhus får barnen gärna ropa, skrika, springa och hoppa. När barnen tillfrågades vilka aktiviteter de helst ägnar sig åt utomhus svarade de att detta berodde på årstid. På vintrarna gillade många barn att åka pulka eller skidor, och på sommaren nämnde många barn favoritaktiviteter som fotboll, cykling, klättring, att springa och att plocka blommor. Orsakerna till att barnen gillade dessa aktiviteter var bland annat att de tycker om att röra sig och att de tycker om fart och spänning. Barnen ger mycket exakta språkliga beskrivningar av sina kroppsliga erfarenheter av hur det känns att vara aktiv och leka. Till exempel beskriver de hur de kan känna att hjärtat slår när de hoppar studsmatta, och att det känns som att de flyger ut i rymden. Enligt forskaren visar detta att barnen är uppmärksamma på vad som händer i kroppen när de är aktiva. När de fick frågor om huruvida de vuxna gillar att leka svarade de flesta barn att vuxna inte vet hur man leker. Studien visar också att barnen inte har så många erfarenheter av att leka utomhus tillsammans med vuxna. Dock framkom det under studien att barnen tycker mycket om när vuxna leker med dem utomhus.

Design

Totalt deltog 36 norska femåriga barn i studien – 18 pojkar och 18 flickor. Barnen valdes ut från sex olika förskolor. Forskaren intervjuade barnen i grupper om tre och varje intervju varade i mellan 30 och 45 minuter. Intervjuerna videofilmades. Dessutom pratade forskaren med cheferna för de sex utvalda förskolorna för att inhämta information om förskolans utomhusmiljö och de fysiska och miljömässiga förutsättningarna. Studien utgår från ett fenomenologiskt perspektiv och syftet är därför att framhäva barnens upplevelser och erfarenheter och förstå dem som meningsfulla, konkreta relationer utifrån erfarenheter i specifika situationer i specifika kontexter.

Referenser

Bjørgen, K. (2012). Fysisk lek i barnehagens uterom. 5åringers erfaring med kroppslig fysisk lek i barnehagens uterom. Nordisk Barnehageforskning 5(2), 1-15.

Uppdragsgivare

ingen upplysning