Små barns medvirkning i samlingsstunder.

Författare
Eide, B.J.
Os, E.
Samuelsson, I.P.
Källor
Nordisk Barnehageforskning 5(4), 1-21.
År
2012

Syfte

Syftet med studien är att undersöka barns möjligheter till deltagande och medbestämmande under gemensamma samlingar på åtta norska förskolor.

Resultat

Studien visar att det inte skapas utrymme för barnens medbestämmande under de gemensamma samlingarna. Undersökningen visar att barn blir både sedda och hörda under gemensamma samlingar. Barnen blir lyssnade på när det är deras tur och pedagogerna väljer tillvägagångssätt som innebär att barnen blir sedda och hörda var för sig. Under de gemensamma samlingarna beaktas också barnens perspektiv på så sätt att pedagogerna väljer innehåll och metoder som är anpassat efter barnen.

Barnen får emellertid inget inflytande på beslut som har betydelse för det enskilda barnet, barngruppen och vardagen på förskolan. Barnens perspektiv beaktas endast när de stämmer överens med pedagogernas planer. I undersökningen efterfrågas en utveckling mot modernare gemensamma samlingar som ökar barnens möjligheter till medbestämmande.

Design

Studien utgår från åtta småbarnsgrupper på olika förskolor i Norge. I varje grupp finns mellan nio och tolv barn. Data utgörs bland annat av videoinspelningar av åtta gemensamma samlingar vars längd varierar mellan 5–39 minuter. Studiens teoretiska ramverk bygger på Shiers modell om deltagande och medbestämmande. Data samlades in och analyserades i relation till totalt fem kategorier. Den första kategorin handlar om huruvida och hur barnet blir lyssnat till under samlingarna. Nästa kategori handlar om huruvida barnet uppmuntras att uttrycka sina åsikter. Den tredje kategorin handlar om huruvida hänsyn tas till barnets perspektiv. Den fjärde kategorin handlar om huruvida barnet deltar i beslutsprocesser. Den femte kategorin handlar om huruvida barnet tilldelas makt och ansvar för beslut.

Referenser

Eide, B.J., Os, E. & Samuelsson, I.P. (2012). Små barns medvirkning i samlingsstunder. Nordisk Barnehageforskning 5(4), 1-21.

Uppdragsgivare

Norges forskningsråd och Høgskolen i Oslo og Akershus